Det väsentliga om Maria

Detta är den bästa framställningen på svenska språket om vad den katolska kyrkan menar med sin tro och sitt tal om Maria. Den är på intet sätt tillrättalagd för att inte väcka anstöt i en protestantisk miljö, utan tvärtom tar den fram varje element i mariologin sådan den genomreflekterats och formulerats genom historien. Men boken är ingen historik och inte heller något kompendium. Den är skriven av en teolog och munk som ägnat sitt liv åt att betrakta de mysterier som förmedlats genom Maria. En sådan presentation inifrån, som inte väjer för något ”hårt tal”, har i längden större utsikter att väcka förståelse för det väsentliga bland katoliker och icke-katoliker, som har svårt med den katolska Maria-kulten och Maria-tron, än välmenande relativiseringar. Den svårigheten grundar sig säkert på många överdrifter och förvanskningar i kyrkans praxis, i en sorts isolering av Maria från det frälsningshistoriska sammanhanget. Men svårigheten ligger också i att kyrkans mariologi inte kan destilleras fram ur enskilda utsagor i bibeln utan har mognat genom seklers begrundan av inkarnationens mysterium i dess totalitet. Fröet är identiskt med det vuxna trädet, men bara lång erfarenhet kan bevisa att det förhåller sig så. Kyrkans övertygelse om Maria är blommorna och frukten på evangeliets träd. En rätt uppfattning om Maria är resultatet av ständigt på nytt bekräftade erfarenheter av evangeliet i dess yttersta konsekvenser. Mariadogmerna är garanter för den oförkortade läran om Ordet som blivit kött, Gud som blivit människa, om människans kallelse till likhet och evig gemenskap med Gud. Mariologin korrigerar varje försök att reducera evangeliet om Gud som blivit människa för att människan skall bli gud. Liksom Kristus är Gud-med-människan, så är Maria människan-med-Gud, som Stinissen uttrycker saken. Just så storslagen är Guds plan med människan. I så häpnadsväckande stor utsträckning har Gud inlåtit sig på umgänget med människan. I en tid som ständigt på nytt vill reducera och förnedra människan, i en situation där människans hela existens tycks mer hotad än någonsin, visar kyrkan i Maria människans oändligt höga värde i Guds ögon. Denna lilla bok är ett bidrag till förståelsen av Marias plats i denna plan och i kyrkans budskap. Med utgångspunkt i den bibliska tematiken innehåller den en sådan rikedom av iakttagelser och reflexioner att en anmälan inte kan göra rättvisa åt den. Vare det nog sagt att den bör utgöra bas för varje fortsatt dialog om Maria mellan de kristna i Sverige, och som en representativ framställning av katolsk Maria-tro är den samtidigt en solid grund för studium och meditation.