Genmäle till Stig Olsson

Stig Olsson har naturligtvis rätt. Jag skräms inte av biologiernas bild av människan. Men jag är inte heller ute i avsikten att tysta debatten om arv och miljö genom att en gång för alla slå fast att människor är ’genstyrda automater’. I stället vill jag bidra till ett nyanserat meningsutbyte inom ett område där de retoriska övertrampen har varit både många och ödesdigra. Människan är precis som gamle Aristoteles uttryckte saken ett socialt djur och vill vi förstå oss själva och vårt samhälle är denna insikt en bra utgångspunkt.

Som så många andra kristna tänkare har Stig Olsson fått det där med vetenskapen och den fria viljan om bakfoten. Min syn på dessa frågor anknyter till en filosofisk tradition som brukar kallas kompatibilism och som utvecklats exempelvis av John Locke och John Stuart Mill – två liberala tänkare som knappast kan beskyllas för att vilja ’avskaffa människans frihet att välja’. Tanken, som jag formulerar utförligare i min bok, är att vad vi vill bestäms av vår biologiska natur och våra psykologiska och sociala erfarenheter. Friheten består i att handla utifrån det väsen som är ett resultat av dessa krafter.

En sådan inställning omvandlar ingalunda människan till en ’genstyrd automat’. Inte heller innebär den att vi, som Stig Olsson antyder, inte skulle kunna ta hänsyn till de katastrofala erfarenheterna av Första och Andra världskriget. Dessa erfarenheter blir i stället en del av de krafter som formar vår vilja att verka för ett tolerant samhälle och en kärleksfull mänsklig gemenskap. Att berömma de lovvärda och inom rimliga gränser bestraffa dem som förbrutit sig blir medel att dana de ansvarstagande människor som kan skapa ett gott samhälle. Hur detta kan kallas en ’vanmaktens ideologi’ är mig fullständigt obegripligt. Inte heller kan jag förstå varför en allsmäktig Gud skulle vara en bättre garant för människans frihet än vetenskapliga kunskaper.

Jag tror att Stig Olsson och jag själv känner samma vördnad för människan och hennes möjlighet att forma sin tillvaro. Han tolkar detta mysterium med hjälp av sin gudstro. Jag använder naturvetenskapen och särskilt evolutionsläran för att försöka förstå. Jag tror också att vi kan enas om att människoföraktet är lika farligt oavsett om det grundas i en missförstådd naturvetenskap eller i en trångsynt gudstro.

Men på en punkt skiljer vi oss. Stig Olsson föredrar att leva i två världar: en mekanisk och orsaksbunden och en annan som präglas av ’tolkning förståelse och frihet’. Jag har svårt att förlika mig med en sådan dubbel bokföring och strävar mot en logiskt sammanhängande världsbild. Det är ingen lätt uppgift, men väl värd försöket. Jag behöver till exempel varken någon orm eller något äpple för att kunna förklara den ondska som beklagligtvis också är en del av människans natur.