Gud i allt

En blandning av pessimism, optimism och realism gör att det är svårt att helt ta till sig Gerard W. Hughes bok Det omöjligas Gud. Om kristendomens kris och Guds närvaro. Det pessimistiska draget märks främst i de frekventa beskrivningarna av allt som hotar mänskligheten. Det ideliga ropet ’vargen kommer’ gör att man som läsare kan bli lite trött och kanske lägger ifrån sig boken med en suck. De mänskliga missgreppen på skapelsen framförs här med alltför få preciseringar och få nyanser. Det finns ju faktiskt också hårda fakta som tack och lov tyder på att ”allt” inte blivit värre. Vi lever ju på 2000-talet och kräver med all rätt en uppdaterad analys av sakernas tillstånd både i kyrkan och i världen.

Den optimism som också utmärker boken kommer främst till uttryck i en stark tilltro till modern andlighet i olika tappningar och till en ekumenik utan gränser. Att vara öppen och beredd att föra dialog är förtjänstfullt och nödvändigt, men det ställer också krav på förankring i den egna traditionen. Vi varken kan eller ska stänga in Gud i vår egen fålla. Men den gränslöshet som Hughes förespråkar leder lätt till en selektiv andlighet som får ersätta den radikalitet som tillhör det kristna budskap som evangeliet från början förordade och fortfarande proklamerar. I boken kommer gränslösheten till uttryck bland annat i en ganska krystad berättelse om ett dop i ett multireligiöst sammanhang. Dopet beskrivs vid detta tillfälle framför allt som ett vittnesbörd om Guds generella kärlek till sin skapelse. Vad det betyder för barnet i fråga och för kyrkan framställs som ytterst sekundärt.

I förordet får man veta att författaren är engelsk jesuit från Birmingham. Han har gjort två pilgrimsfärder till fots, en till Rom och en till Jerusalem. I fantasin ser man lätt framför sig en person av årsmodell 1968. Den som är intresserad av författarens självbiografi kan söka upp hans hemsida www.gerardw hughes.com och själv skaffa sig en egen bild.

Eftersom Ignatius av Loyolas Andliga övningar just kommit ut i modern svensk översättning av en av den yngre generationens jesuiter, Fredrik Heiding, finns det skäl att uppmärksamma Hughes senaste bok som till viss del också kan läsas som en kommentar till exercitierna. Ignatius Andliga övningar är ett svårgenomträngligt verk och en klassiker i den katolska litteraturen med stor betydelse för mångas livsval. Som den senaste översättaren hävdar kräver dessa övningar handledning. De delar av boken som utgör en kommentar till Ignatius verk visar hur man på ett realistiskt sätt kan tillämpa Ignatius spiritualitet. Mot bakgrund av de reformatoriska reminiscenser som eventuellt dröjer kvar i vår kulturmiljö i form av en nattsvart människouppfattning kan det vara nyttigt och uppmuntrande att ta del av den gamle jesuiten Hughes erfarenheter.

Som en röd tråd genom hela boken löper en tilltro till människans möjligheter. Hon präglas av en längtan efter det transcendenta. Denna längtan har Gud gått människan till mötes när Jesus Kristus blev människa. Gud är närvarande i sin skapelse och därmed i varje människa. Ställd inför Kristus upptäcker människan en tvehågsenhet. Hughes kallar detta ”den kluvna andligheten” och använder detta mänskliga predikament som förklaringsmodell till vår generella belägenhet. Den smak av sött eller bittert som vidlåder en tanke, ett ord eller en handling kan emellertid vägleda människan så att hon väljer det goda. Att öva denna urskillningsförmåga för att kunna fatta ett i ordets sanna mening tillfredsställande beslut är en av poängerna i den ignatianska andligheten. Hughes bok innehåller en rad praktiska övningar där man med förnuft, fantasi och alla sinnen kan träna sin urskillningsförmåga.

Om den möjligheten handlar också Det omöjligas Gud. Varför boken fått den titeln på svenska är Cordiaförlagets egen hemlighet. Originalets titel lyder God in All Things. The sequel to God of Surprises.