Katolsk socialakademi

Sedan några månader finns Katolsk socialakademi. Det är ett nytt katolskt institut som i första hand vill sprida kunskap om kyrkans sociallära, men som också vill presentera tankar och idéer på det sociala området som kommer från andra europeiska länder. Akademin befinner sig ännu under uppbyggnad. Men ett första seminarium som ska äga rum i november månad håller på att förberedas.

Den svenska Justitia et Pax-kommissionen har länge önskat att grunda ett institut för att sprida kunskap om och undervisa i katolska kyrkans sociala filosofi. Och nu ser alltså Katolsk socialakademi i Norden (KSA) dagens ljus. Formellt grundades KSA redan i våras, men arbetet med att finna finansiering och fastställa stadgar har fått ta sin tid. Förberedelserna för det första seminariet i slutet av november kräver dessutom mycket arbete.

Med detta första seminarium hoppas akademin finna en plats i debatten på det socia-la området i Sverige. Det kommer att hållas på engelska och riktar sig i första hand till beslutsfattare på såväl nationell som lokal nivå vilka handlägger ärenden i migrations- och integrationsfrågor. Med temat The Inter-religious Dimension of Social Cohesion vill KSA med seminariet öka förståelsen bland svenska myndigheter för att religiös tro påverkar männi-skors sätt att fungera i samhället, liksom att dialog är den väg på vilken vi kan få större förståelse för varandra och nå ökad social sammanhållning. (Inbjudningar till seminariet kan beställas på ksa@bishopsoffice.org.)

Detta första seminarium siktar in sig på en väl definierad publik. Och KSA kommer nu under detta läsår att gå vidare och bredda sitt utbud för att nå också andra grupper. Framför allt vill man nå de katolska församlingarna runt om i Sverige, men också till exempel lärare i religionskunskap och teologistudenter. Dessa kommer att erbjudas kurser om vad den katolska kyrkans sociallära är för något och vad som är dess djupa inspiration, något som är okänt för många. Många kurser och seminarier kommer att hållas på stiftsgården Johannesgården i Göteborg.

Johannesgården kommer nämligen att vara KSA:s bas. Där hoppas KSA att en miljö för utbyte av tankar kring sociala frågor ska skapas, en miljö dit människor från alla delar av det svenska samhället ska kunna komma och delta. Förutom medlemmar och präster i våra församlingar och studenter ska också representanter för de politiska, ekonomiska och kulturella områdena välkomnas att reflektera kring vad ”det goda samhället” är för något.

Andra vägar som KSA vill utforska är en ekumenisk dialog kring sociala frågor, liksom ”omvända seminarier”. Med det menas seminarier dit aktörer från det sociala området i Sverige inbjuds att undervisa representanter från katolska kyrkans olika delar i aktuella frågor.

För att skapa en fast grund för sin verksamhet har KSA tagit ett initiativ för att skapa ett europeiskt nätverk av organisationer som sysslar med frågor som ”det goda samhället”, ”ekonomi och etik”, ”fred och säkerhet”, ”försoning”, ”kultur” och ”interreligiös dialog”. Detta nätverk lanserades i juni vid ett möte i Göteborg. I nätverket ingår tillsammans med KSA det påvliga universitetet Angelicum och Fondazione Centesimus Annus i Vatikanstaten, Espace i Bryssel, Klubben katolsk intelligentia i Warszawa, Institut Marie-Dominique Chenu i Berlin, Économie et humanisme i Lyon och Heythrop College i London. Samarbetet i nätverket börjar med ett ömsesidigt utbyte av information och ska senare sträcka sig till utbyte av lärare liksom av gemensamma kurser och projekt.