Den katolska kyrkan växer snabbare än världens befolkning

Antalet katoliker i världen växer snabbare än världens befolkning. Det framgår av Vatikanens senaste statistiska uppgifterna om antalet katoliker i världen. Mellan 2005 och 2014 ökade antalet katoliker med 14,1 procent, från 1,115 miljarder till 1,272 miljarder. Världens befolkningen växte under samma tid med 10,8 procent. Andelen katoliker av världens befolkning steg under dessa nio år från 17,3 till 17,8 procent. Den starkaste tillväxten skedde enligt Vatikanen inom den katolska kyrkan i Afrika.

Antalet katolska präster har enligt de statistiska uppgifterna varit tämligen stabilt. Över hela världen fanns det 1014 totalt 415 792 präster mot 415 348 året före. Däremot minskar antalet präster tydligt i Europa, där det 2014 fanns 8 procent färre präster än 2005. I Oceanien minskade antalet präster med 1,7 procent.

Intresset för prästämbetet har minskat i alla världsdelar utom Afrika. Detta gäller i synnerhet Europa, där antalet prästkandidater mellan 2005 och 2014 minskade med 17,5 procent.

Vidare har den starka tillbakagången för ordenssystrar fortsatt. Totalt fanns det 2014 enligt uppgift 682 729 ordenssystrar över hela världen, vilket är 10 procent färre än nio år tidigare. Även antalet icke prästvigda ordensbröder minskade och låg 2014 på 54 559.

Vatikanen framhåller att antalet ständiga diakoner dock ökar starkt. Här ökade antalet mellan 2005 och 2014 med 33,5 procent från 33 000 till 45 000. Denna utveckling, som framför allt gäller Europa och Amerika, har ”stor betydelse”, skriver Vatikanen. Ökningen låter sig inte förklaras av övergående eller tillfälliga motiv. I stället tycks den ge uttryck för ”nya och annorlunda val för hur utbredandet av tron” ska ske.

Kathpress 2016-03-05