Effektiva kardinaler möttes igen i Vatikanen

1_0_753252 ULF JONSSON  Påven Franciskus internationella rådgivningsgrupp bestående av åtta kardinaler från världens alla kontinenter kan med fog betraktas som den mest intressanta, kreativa och inflytelserika gruppen inom den katolska kyrkans ledning i dag. Det är uppenbart att påven lyssnar mycket uppmärksamt på de synpunkter som kommer från personerna i kardinalsrådet. Och på punkt efter punkt tar påven beslut i enlighet med det som kardinalsrådet rekommenderar honom. Det är ingen tvekan om att det rör sig om en dynamisk grupp av personer som verkligen vill få saker och ting uträttade. Kardinalsrådets plenarmöten äger rum i Vatikanen under ledning av kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga från Honduras, och påven deltar personligen i samtalen. Men säkerligen förekommer det också en hel del kontakter mellan gruppens medlemmar även vid sidan om plenarmötena i Rom.

Kardinalrådets första plenarmöte i början av oktober ledde bland annat till det modiga beslutet att starta en tvåårig synodal process om de pastorala utmaningarna för familjen i vår tid. Ett mycket angeläget tema, men knappast enkelt att behandla. En rad svåra och kontroversiella frågor kommer därmed upp på bordet. Ett annat viktigt och komplicerat tema som också började diskuteras vid mötet i oktober var den reform av Vatikanens organisation och av kurian, kyrkans ledningsorgan, som Franciskus planerar att genomföra.

Nu i veckan har kardinalsrådet varit samlat i Vatikanen igen, under tre dagar, från tisdag den 3 december till torsdag den 5 december. Denna gång fortsatte samtalen om reformen av Vatikanen och kurian. Vilka konkreta förslag och idéer som finns i gruppen är än så länge i stor utsträckning okänt. Men så mycket är klart; det rör sig inte enbart om kosmetiska förändringar av fasaden utan om att Vatikanen ska få en ny organisation och kyrkans ledning en ny struktur. En av målsättningarna är att få en organisation som är mer slank och effektiv, som inte okontrollerat läcker information och som har en bättre intern koordination.

En av ledstjärnorna i kardinalernas överläggningar är idén om en mer decentraliserad kyrka. Påven menar för egen del att mycket av det arbete och de beslut som i dag är lokaliserade till Vatikanen kan flyttas ut på lokal nivå i stiften runt om i världen. De hittills endast rådgivande biskopssynoderna ska få större tyngd och biskopskonferensernas roll ska stärkas. Inför mötet i Vatikanen denna vecka förklarade en av gruppens medlemmar, kardinal Reinhard Marx från München, att man funderar på att omvandla biskopssynoderna (som hittills brukat samlas i Rom med ett par års mellanrum) till ett permanent fungerande rådgivningsorgan för påven.

Under kardinalsrådets plenarmöte denna vecka diskuterade man ingående bland annat hur Vatikanens Gudstjänstkongregation skulle kunna fungera i framtiden. Det är allmänt bekant att man på många håll är missnöjd med hur den kongregationen fungerar i dag, inte minst när det gäller handläggningen av frågor om översättningar av liturgiska texter från latin till de olika folkspråken. Ett exempel är det massiva missnöjet med den nya engelska översättningen av mässboken (The Roman Missal) bland både biskopar, präster och lekfolk världen över. Efter kardinalernas möte förklarade Vatikanens presstalesman Federico Lombardi att kardinalerna inte bara hade diskuterat detaljer om Gudstjänstkongregationens verksamhet utan också helt grundläggande frågor om vad den ska ha för slags uppdrag och funktion.

En annan ny frågeställning som togs upp vid plenarmötet denna gång var tanken på att skapa ett finansdepartement i Vatikanen, det vill säga en central myndighet med översyn över Vatikanens hela ekonomiska förehavanden. Redan före plenarmötet fanns det rykten i Rom om att något sådant var i görningen, och på onsdagskvällen förklarade kardinal Maradiaga i en intervju att ”tendensen i gruppen är att vi ska skapa en gemensam central ekonomisk förvaltning för Vatikanen, jämförbar med andra staters finansdepartement”. Men ännu är det för tidigt att ta beslut i den frågan, förklarade Maradiaga, eftersom man först vill invänta resultatet av de två kommissioner som påven tillsatt för att utreda Vatikanens finansiella läge. ”Men frågan kommer att behandlas igen vid vårt nästa plenarmöte”, tillade Maradiaga.

Men det mest anmärkningsvärda och i massmedierna mest uppmärksammade beslut som kardinalsrådets möte denna vecka ledde fram till är inrättandet av en särskild kommission för skydd av minderåriga. På kardinalernas förslag beslutade påven Franciskus omgående under det pågående plenarmötet att Vatikanen ska inrätta en särskild myndighet med ansvar att förhindra sexuella övergrep på minderåriga. Beslutet offentliggjordes vid en presskonferens på torsdagen av Sean Patrick O’Malley, som är kardinal i Boston. Kommissionen ska bistå offer för sexuella övergrepp, hjälpa stiften runt om i världen att utarbeta riktlinjer för att motverka övergrepp och även hjälpa till att anställda inom kyrkan får utbildning i hur man förhindrar övergrepp. Kardinal O’Malley meddelade att påven Franciskus inom kort kommer att utfärda mer detaljerade riktlinjer för den nya kommissionens arbete. Kommissionen ska bestå av cirka 12 personer och innefatta internationellt erkänd fackexpertis på området. Enligt uppgifter i Rom var det kardinal O’Malley och kardinal Marx från München, understödda av jesuitpatern och psykologiprofessorn Hans Zollner, som tillsammans hade utarbetat förslaget om att inrätta en sådan ny kommission i Vatikanen. Förslaget vann bifall från de övriga medlemmarna i kardinalsrådet, varpå påven genast vid sittande bord fattade beslut i frågan.

Det är utomordentligt glädjande att se hur beslutsamt och i vilken riktning som det nyinrättade kardinalsrådet bistår Franciskus i uppgiften att leda världskyrkan. Kanske kommer det att visa sig att just beslutet att inrätta ett internationellt kardinalsråd som rådgivningsorgan för påven blir det enskilt viktigaste beslut som jesuitpater Jorge Mario Bergoglio fattar under sin tid som påve. Nästa plenarmöte med kardinalsrådet äger rum den 17–19 februari, precis dagarna innan Franciskus insätter 22 nya kardinaler i deras värdighet i samband med ett så kallat konsistorium i Vatikanen. Genom att tillsätta ett så stort antal nya kardinaler lägger Franciskus samtidigt spåren för valet av sin efterföljare på Petri stol.

Ulf Jonsson 2013-12-06

UJ_byline

 

 

 

 

 

https://www.dagen.se/nyheter/vatikanen-ger-inte-svar-om-sexovergrepp/