”En social marknadsekonomi måste skapas”, säger kardinal Marx

Münchenkardinalen Reinhard Marx besök vid Stanford University i Kalifornien den 15 januari var ett bland många tecken på att katolska kyrkans trovärdighet i USA, efter de dramatiska pedofiliskandalerna, har förbättrats. Många säger att besöket var en verklig urpremiär, för ingen kan påminna sig att en kardinal från katolska kyrkan någonsin blivit inbjuden som talare i ett socio-ekonomiskt ämne vid detta prestigefyllda lärosäte på västkusten.

Det är faktiskt så att ärkebiskopen av München och Freising – som är medlem av påvens C 9-grupp, alltså de rådgivande kardinaler som ingår i vad man brukar kalla ”De Nios Gäng” – samt ordförande för den tyska biskopskonferensen och den biskopliga kommission som är ackrediterad vid Europeiska Unionen, ofta föreläser i ekonomiska och finanspolitiska ämnen, dock hittills enbart i Tyskland eller andra europeiska länder. Han talar alltid vid möten på hög nivå, exempelvis vid det som ägde rum i Oxford förra året. Hans gedigna bakgrund i moralteologi och hans intresse för social moral (han är son till en fackföreningsman) ledde till att han publicerade en bok med titeln Das Kapital – Eine Sozialethische Streitschrift (”Kapitalet – en socialetisk stridsskrift”), vilket förde upp honom i rampljuset i internationella medier 2008. I boken ger han en dräpande kritik av kapitalismen i Karl Marx fotspår, som han dedicerat boken till och med en ironisk knorr inleder med ett brev till ”min käre namne”.

Det är just dessa frågor som lett till kritik av kyrkan under påven Franciskus’ pontifikat (Marx är också medlem av Vatikanens sekretariat för ekonomiska frågor, som leds av kardinal George Pell) och anklagelser från Tea Partyrörelsens sida för att vara lite för ”vänstervriden”.

Vid Stanford talade Marx om den utmaning ”Kristna värderingars bidrag till det gemensamma bästa” innebär. Det är viktigt för kyrkan att yttra sig i de stora frågorna om social rättvisa. Den måste bli mera aktiv och engagerad på den västerländska politiska scenen, så att den kan ta del i den utvecklingsprocess som syftar till att ge de fattiga ”en chans”. ”Vi måste se bortom kapitalismen”, sade han och drog sig till minnes de värderingar han som ung pojke delat med sin far. ”Vi måste skapa en modell som ligger närmare en ’en social marknadsekonomi’ (den soziale Marktwirtschaft som Mainzbiskopen Ketteler hade hoppats på redan 1869), som kan ge de mera sårbara samhällsmedlemmarna stabil garanti för ett socialt skydd.”

Enligt Marx är det stora utmaningar relaterade till sådana värden som frihet och demokrati, som alltid måste knyta an till det gemensamma bästa. Försök att ge förenklade svart-vita lösningar måste undvikas (”vilket är ytterst farligt”, noterade han). I stället måste man skapa en frihetens kultur. ”Somliga anser att detta är ’farligt’, men det är ett nyckelord i Nya Testamentet. Ett öppet och fritt samhälle ligger närmare Evangeliet än ett där människorna lever under yttre tvång.”

Ärkebiskopen illustrerade sina resonemang med en rad exempel på betydelsen av mänskliga rättigheter (”som inte är ägodelar tillhörande någon regering”), samt frågan om klimatförändringen och metoder för att komma ur den globala krisen.

Tillfrågad om hur människorna skulle kunna dras till kyrkan vände kardinalen på frågan till ”hur kan vi göra Evangeliet till den viktigaste uppenbarelsen i mänsklighetens historia, till en del av vårt samhälles framtid? Evangeliet får inte stängas in i kyrkan, det måste delas av alla och förkunnas högt till allas bästa.”

Ordföranden i den tyska biskopskonferensen förklarade att det finns en sak som blivit grovt missförstådd, nämligen att ju mera man går i kyrkan, desto heligare blir man. Men så är det inte. Evangeliets budskap är en prioritering av extraordinär öppenhet. ”Gud har visat oss sin kärlek och vad gör vi med den? Vårt svar borde vara att förändra världen i den anda av kärlek vi själva fått del av. Kyrkan har ett särskilt ansvar för att se de positiva sidorna i samhället och inte klaga på allt som är fel. Vad sociala frågor anbelangar är evangeliets möjligheter långtifrån uttömda”, sade kardinalen avslutningsvis.

(Maria Teresa Pontara Pederiva Vatican Insider/La Stampa, 2015-01-22)

https://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/stati-uniti-united-states-estados-unidos-38703/