Europarådet värdesätter religiösa NGO:s bidrag till integration

Vid en konferens i Strasbourg om ”den interkulturella dialogens religiösa dimension” bedömdes de konfessionella NGO:s [icke-statliga organisationers] roll starkt positivt. Med anledning av konferensen framlade Tomas Bocek, representant för generalsekreteraren i Europarådet för migration och flyktingar, ett dokument om ”migranter och flyktingar: utmaningar och möjligheter” berättade stiftelsen Pro Oriente i tisdags. Dokumentet analyserar den pågående debatten om religion och migration och betonar bland annat att de religiösa organisationernas insatser i den humanitära hjälpen är lika höga ”eller till och med överträffar” de humanitära organisationernas.

Ytterligare en aspekt är den motståndskraft som religionen och spiritualiteten ger åt människor på flykt. Det hjälper flyktingarna att bära ”smärtans börda” och kan underlätta också integrationen. Här gäller det att finna en medelväg mellan att alltför mycket betona migranternas religiösa identitet och att fullständigt negligera den.

Dokumentet understryker den viktiga roll som religiösa ledargestalter har med hänsyn till befolkningars inställning till flyktingar. Också interaktionen med regeringarnas migrationspolitik är viktig. Denna beror dock på ”de formella och informella relationerna mellan de olika staternas myndigheter och de religiösa gemenskaperna”. De religiösa organisationernas ”politiska” roll innebär också att främja gästfrihet, att fördöma rasism och främlingsfientlighet och att hjälpa migranterna vid ”integrationens komplexa processer” på alla nivåer.

Kathpress 2017-11-07