Europarätten och konfessionella friskolor – intervju med Hedvig Bernitz

av FREDRIK HEIDING i samtal med HEDVIG BERNITZ
Vad är så farligt med religiösa friskolor? Så löd titeln på ett seminarium som hölls på Newman/Bilda-scenen i Almedalen 2018. Seminariet kan ses i efterhand på Studieförbundet Bildas hemsida via länken här

I panelen ingick Hedvig Bernitz, universitetslektor i konstitutionell rätt vid Stockholms universitet. Signum tillfälle att intervjua henne i samband med seminariet.

Hon besvarar frågan vilka åtgärder som kan vidtas för att komma tillrätta med avarter i vissa enskilda fall. Sedan förklarar hon de hinder som omöjliggör ett förbud mot konfessionella friskolor.

I samtalet presenterar Hedvig Bernitz kortfattat för det första föreningsfriheten i regeringsformen.

För det andra behandlar hon Europakonventionens rätt till utbildning och föräldrarätt och Europadomstolens tolkningar av detta.

För det tredje berör hon EU:s rättighetsstadga. Denna har en artikel, en bestämmelse om undervisning och föräldrarätt. EU följer Europakonventionens tolkningar när rättigheterna i stadgan och konventionen är likalydande. Vad gäller rätten till utbildning och föräldrarätt har dock EU lagt till en uttrycklig rätt att starta och driva skolor som man kopplat till näringsfriheten. Rätten att starta och driva skolor ska därför tolkas och tillämpas i ljuset av fri rörlighet, särskilt etableringsrätten. Det innebär att alla begränsningar i denna rättighet måste vara icke-diskriminerande (dvs. lika för svenska aktörer och EU-aktörer) och dessutom motiverade av ett så kallat trängande allmänintresse. Det betyder att inskränkningarna måste vara motiverade av mycket starka nationella skäl. Hur stränga begränsningar som helst kan dock aldrig införas eftersom det skulle kunna vara ett otillåtet handelshinder.

I våras publicerade Signum en artikel av Hedvig Bernitz med titeln ”EU-rätten och de konfessionella friskolorna. Där ges en mer utförlig behandling av ämnet som togs upp i intervju. Man kan läsa artikeln via länken här

Fredrik Heiding 2018-07-04