Europeiska biskopar bidrar till EU-utredning om AI

Den europeiska biskopskonferensen (COMECE) har medverkat i en utredning om artificiell intelligens. Utredningen är organiserad av Europeiska unionens expertkommission för AI, som offentliggjorde rapporten ”White Paper on Artificial Intelligence” den 19 februari 2020. Dokumentet utreder den artificiella intelligensens socio-ekonomiska, rättsliga och etiska effekter på Europas framtid. Även utomstående organisationer såsom företag och institutioner blev inbjudna att delta i utredningen.

COMECE har sammanställt en text med biskopskonferensens ställningstagande i frågan som man är engagerad i. Samtidigt beklagar biskoparna att de europeiska kyrkornas engagemang inte uttryckligen efterfrågades i rapporten trots deras specifika status som partnerorganisationer till unionen.

Biskoparnas bidrag behandlar främst de etiska aspekterna av artificiell intelligens. Under december 2019 sammanställde ett av EU:s etiska råd sju kriterier som ”tillförlitlig” AI måste uppfylla. Dessa kriterier är teknisk säkerhet, pågående mänsklig översikt, respekt för personlig integritet och ansvarsfull datalagring, genomskinlighet, diversitetfrämjande och icke-diskriminering, samhällelig och ekologisk rättvisa samt juridiskt ansvar.

Biskoparna instämmer i de värderingar som kommissionen omfattar, men vill komplettera dessa med en mer kommunitaristisk aspekt. Kommissionen, menar biskoparna, fokuserar allt för mycket individens rättigheter. COMECE understryker också att ”AI måste tjäna det allmänna goda. AI måste tjäna alla människors liv. Vi måste komma ihåg att det mänskliga livet inte enbart har en personlig dimension utan också en dimension av gemenskap.”

En annan aspekt som glöms bort av EU:s tidigare utredningar, menar biskoparna, är barnets perspektiv. ”Den mest sårbara gruppen när det kommer till den artificiella intelligensens område är barnen”, lyder dokumentet. Biskopar uppmanar därför till att påbörja en dialog med föräldrar och familjeorganisationer.

Till slut understryker biskoparna behovet av att slipa på definitionen av ”artificiell intelligens”. Biskoparna vill betona den betydelsefulla skillnaden mellan mänskligt handlande och maskinellt handlande. ”Det kristna perspektivet ser människan som kvalitativt annorlunda från andra varelser. Hon har ett transcendent värde och är därför fri att handla etiskt. AI system är inte fria i samma bemärkelse som människan och kan därför inte bedömas utifrån samma etiska kriterier”, skriver biskoparna. COMECE välkomnar därför EU:s beslut att inte betrakta robotar som juridiska personer, men menar att tydligare juridiska ramverk måste införas för att kräva ansvar när AI slår fel.

Red. 2020-07-28

Biskoparnas bidrag kan läsas i sin helhet via denna länk. En sammanfattning av EU:s arbete kring artificiell intelligens kan hittas på Europeiska kommissionens hemsida, via denna länk.