Får en påve avgå?

Påven Benedictus XVI har kungjort att han avser att avgå den 28 februari (läs påvens kungörelse på svenska).

Får en påve avgå? Ja, det får han. Kyrkorätten i den katolska kyrkan (CIC, den kanoniska lagen) säger:

”Skulle det inträffa att Biskopen av Rom avsäger sig sitt ämbete, krävs för giltighet att avsägelsen är frivilligt gjord och vederbörligen tillkännagiven. Det krävs dock inte att den har blivit godtagen av någon annan.” (Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.) (can. 332 § 2)

I sin kunggörelse från den 10 februari har påven Benedictus XVI tydligt markerat att beslutet fattades ”i full frihet”.

Har det hänt tidigare i historien att en påve har abdikerat? Ja, det har det, men det är ytterst sällsynt. Den senaste gången det hände var den 4 juli år 1415 då Gregorius XII abdikerade. Gången innan dess var år 1294 då påven Celestinus V abdikerade. När Pietro de Morone motvilligt valdes till påve den 5 juli år 1294 antog han namnet Celestinus V. Pietro de Morone levde dessförinnan som eremit och var knuten till Benediktinorden. Förhoppningarna var stora att han med sin fromhet skulle bidra med andlig förnyelse, han kallades ”Papa angelicus” (den änglalika påven). Men uppdraget passade honom inte och han abdikerade den 13 december 1294, efter bara dryga fem månader på Petri stol.

Red. 2013-02-11