Franciskan vald till sekreterare i kongregationen för ordenslivet

Påven Franciskus har inlett sin utnämning av nya befattningshavare i Vatikanens kuria med ett överraskande beslut. Generalmästaren för den största av orden inom den franciskanska ordensfamiljen, De mindre brödernas orden (OFM), José Rodríguez Carballo, har utnämnts till sekreterare för kongregationen för ordenslivet.

Ordo Fratrum Minorum (De mindre brödernas orden, OFM) har ca 15 000 bröder verksamma i 113 länder. I Västeuropa och Nordamerika är orden på tillbakagång, medan den håller ställningarna i Latinamerika och är stadd i tillväxt i Asien, Afrika och Östeuropa. Den 59-årige Carballo utsågs till generalmästare 2003 och omvaldes till denna befattning 2009. Vatikanen offentliggjorde hans nya ämbete den 6 april och utnämnde honom samtidigt till ärkebiskop.

Pater Carballo föddes i Lodoselo i Spanien 1953, studerade först vid franciskanska lärosäten i hemlandet och sändes till Jerusalem 1973 för studier i bibelvetenskap. Där prästvigdes han 1977 och efter doktorsexamen bedrev han studier vid det påvliga bibelinstitutet i Rom, där han avlade ytterligare en doktorsexamen. Under de följande åren fyllde han olika högre befattningar inom orden i Spanien innan han 2003 utnämndes till generalmästare för den.

Han efterträder den amerikanske ärkebiskopen Joseph Tobin, även han ledare för en orden – i hans fall Redemptoristerna – men i motsats till Carballo hade denne avgått från sin befattning redan ett år innan Benedictus XVI i augusti 2010 utsåg honom till chef för kongregationen. Två år senare, i oktober 2012, tog påven det överraskande beslutet att utnämna Tobin till ärkebiskop i Indianapolis i USA.

I sin nya roll som överhuvud för kongregationen för ordenslivet åligger det pater Carballo att utöva tillsyn över den verksamhet som bedrivs av närmare 900 000 ordensmän och ordenssystrar över hela världen. Han kommer att ha ett nära samarbete med den brasilianske kardinalen João Braz de Aviz, som lett denna viktiga kongregation sedan den 4 januari 2011.

Pater Carballo tillträder sin nya befattning med stor internationell erfarenhet i bagaget i egenskap av tidigare överhuvud för en världsvid organisation. Man väntar sig att han i samverkan med kardinal Braz de Avis kommer att spela en nyckelroll när det gäller att överbrygga motsättningarna mellan Vatikanen – särskilt då Troskongregationen (CDF) – och ledarskapet i paraplyorganisationen för 59 000 kvinnliga ordensmedlemmar i USA, Leadership Conference of Women Religious (LCWR).

I april 2012 utfärdade Troskongregationen ett kritiskt läromässigt yttrande angående situationen i LCWR och anklagade organisationen för att ha intagit ståndpunkter som underminerar den katolska läran om prästämbetet respektive homosexualiteten och för att ha befordrat ”vissa radikalfeministiska temata, oförenliga med den katolska tron”. I ljuset av denna rapport utsåg Benedictus XVI den amerikanske biskopen Peter Sartain från Seattle att i fem års tid övervaka reformarbete i LCWR.

Under de senaste månaderna har det i Rom och USA ryktats om att Benedictus XVI skulle utse en amerikansk biskop eller ordenspräst som överhuvud för kongregationen, i syfte att vidmakthålla den strama linjen, men så har inte skett. Välinformerade källor i Vatikanen säger nu att utnämningen av pater Carballo tyder på att påven klart satsat på ett annorlunda, mera evangeliskt inspirerat handlingssätt beträffande ordenslivet i allmänhet, även syftande till att försöka övervinna de smärtsamma spänningarna inom det kvinnliga ordenslivet i USA.

Enligt statistik från Vatikanen (2008) finns det 739 068 kvinnliga ordensmedlemmar spridda över alla kontinenter. Till dessa kommer 135 159 präster som avlagt fullständiga löften i en orden eller apostolisk kongregation. Därutöver finns det 54 641 icke-prästvigda manliga ordensmedlemmar.

Gerard O’Connell
Vatican Insider La Stampa, 2013-04-06