Gemensamt uttalande av de franska och tyska biskoparna om ensamkommande flyktingbarn

I sitt budskap med anledning av Världsdagen för flyktingar och migranter vill den Helige fadern rikta vår uppmärksamhet mot ensamkommande flykting- och migrantbarn och de tre faror de som skyddslösa hotas av. Det handlar om att hamna i prostitution eller dras in i pornografi, att bli enrollerade som soldater och att utnyttjas i narkotikahandel och andra former av brottslighet när de tvingas att fly på grund av konflikter och förföljelse. Mot dessa allvarliga brott mot barn och mänskligheten sätter påven upp ett etiskt klart perspektiv. Eftersom vi skall se Jesus Kristus ”i de små och de mest skyddslösa” måste vi göra allt som står i vår makt att alldeles särskilt skydda deras värdighet. Påvens vädjan riktades till dem som i staterna, kyrkan och civilsamhället har särskilt ansvar.

Under 2015 var mer än 65 miljoner människor i världen på flykt och en stor del av dem utgörs av minderåriga. I ljuset av detta trista faktum är det mer än nödvändigt att bekämpa orsakerna till deras flykt.

Det stora antalet till Europa ensamkommande flyktingbarnen utgör en enorm utmaning. Eftersom många barn och unga som kommer inte söker asyl är deras verkliga antal större än vad som framgår av officiella uppgifter. En granskning av statistiken låter oss åtminstone ana ökningen: 2014 var det 23 000 i EU, 2015 nästan 100 000 och det är ingen tvekan om att antalet under fjolåret kommer att ha ökat ytterligare. Bakom dessa siffror döljer sig ett omätbart lidande, splittrade familjer, barn och unga som är offer för våld och utnyttjande, som ger dem djupa såväl kroppsliga som själsliga sår.

Som kristna kan denna verklighet inte lämna oss likgiltiga. Tvärtom måste vi anlägga de rättslösas perspektiv och höja våra röster för att försvara deras värdighet med aktiva karitativa insatser. Var och en av oss måste fråga sig hur vi kan bidra till att läka såren hos de minderåriga flyktingarna och dem som i våra länder söker ett nytt hemland.

I kraft av sina utbildningsinstitutioner, sina sociala organisationer, ungdomsrörelser och religiösa kommuniteter har den katolska kyrkan i Tyskland och Frankrike stora resurser med vilka den kan stödja minderåriga migranter på deras väg mot ett självständigt liv. Med tanke på denna stora utmaning är det nödvändigt att ytterligare utöka de redan existerande resurserna. Det centrala i denna verksamhet måste vara principen att hjälpa varje barn att utveckla sina egna möjligheter.

Samtidigt får man inte förlora ur sikte det ansvar som åligger överstatliga organisationer. Som undertecknare av Genèvekonventionen och FN:s barnkonvention och andra internationella konventioner har Tyskland och Frankrike tillerkänt minderåriga migranter specifika rättigheter. Följaktligen vill vi påminna ansvariga politiker i våra länder om deras plikt att garantera juridiska och administrativa villkor för minderåriga migranter att kunna föra ett värdigt liv hos oss. Rätten att framleva sin barndom skall under alla omständigheter respekteras. Detta innebär att varje barn, oavsett dess ursprung eller status skall ha möjlighet att leva, gå i skolan, leka och glädjas i en säker omgivning. För att ge de minderåriga migranterna möjlighet att lämna bakom sig det förflutnas skuggor måste de dessutom erbjudas specifik terapi och fostran. […]

Tillsammans med den Helige fadern vill vi härmed uppmana alla kristna att engagera sig för de minsta migranterna, genom bön och handling, särskilt för dem för vilka omständigheterna är som svårast. […]

Catholic Culture 2017-01-19

Monsignore Stefan Hesse (Hamburg) och monsignore Georges Colombe (La Rochelle), Kommuniké av den 11 januari 2017