Ideologisk kulturrevolution bakom Europarådets konvention

De polska biskoparnas råd för familjefrågor hävdade vid en konferens, att Europarådets internationella konvention mot våld mot kvinnor ”inte syftar till att motverka våld, vilket dess titel anger, utan att framtvinga en ideologisk kulturrevolution. Den försöker omdefiniera sexualitet som ett socialt fenomen som kan ändras, snarare än ett biologiskt och skjuter skulden för allt våld på de grundläggande institutionerna familj och äktenskap.”

Uttalandet gjordes den 2 oktober då medlemmar i det polska parlamentet stod i begrepp att debattera ratificeringen av konventionen om att förhindra och motverka våld mot kvinnor och våld i hemmet. Av uttalandet framgår att den katolska kyrkan anser att ”våld mot kvinnor, barn, äldre, handikappade och män är ett socialt fenomen som kräver motverkan på många områden, med början inom uppfostran och utbildning”. Vidare sägs i ett tillägg att 2011 års konvention, som ratificerats av den polska regeringen, behandlade äktenskapet och familjen ”som ett hot” och ville tvinga stater att uppfostra barn till att få en ”icke-stereotyp sexualsyn” och därmed åsidosätta föräldrarnas och kyrkan syn.

”När det gäller att motverka våld tillför den nya konventionen inga nya lösningar utöver vad polsk lagstiftning eller social praxis anger”, sade ordföranden i biskoparnas råd för familjefrågor, biskop Jan Watroba av Rzeszow [bilden]. ”Den gör inga ansatser att motverka våld i medierna, eller pornografi, där kvinnan är ett objekt. Inte heller angriper den alkohol- och drogmissbruk, eller den extrema form av våld mot concipierade barn som abort utgör.”

Den 81-sidiga konventionen kriminaliserar tvångsäktenskap, kvinnlig omskärelse och så kallad stalking och upprättar därmed världens första juridiska ramverk syftande till att sätta stopp för psykologiskt och sexuellt våld, skydda offren och få bort straffriheten för våldsverkare.

I ett tal den 25 i det polska underhuset sade regeringens jämställdhetsminister Malgorzata Fuszara, att sju kvinnor dödades varje dag i sexualrelaterat våld i Europa och tillade att många av artiklarna i konventionen ”var exceptionellt viktiga för offren”.

Kyrkliga organisationer, såsom Katolsk Aktion och Polens samverkansorgan för Pro-Life Movements, har emellertid ingett yttranden i vilka man ber lagstiftarna blockera konventionen. Biskoparna anser att konventionens ”ideologiska definitioner” strider mot Polens konstitution från 1997 och inkräkta på landets rätt att ”fatta egna beslut i frågor rörande tro, etik och familjeliv. ”Konventionen försöker skapa en ny social ordning i vilken traditionen och familjen skjuts åt sidan och staten skaffar sig långt gående kontrollmedel över dem” säger biskoparna vidare.”

I ett yttrande i december 2012 sade den polska biskopskonferensen att flera paragrafer i konventionen strider mot ”värden som omfattas av miljoner polacker”, inklusive Artikel 3, som definierar könen som ”socialt konstruerade roller, uppförande, attribut och aktiviteter” och Artikel 12 som ålägger stater att säkerställa att ”kultur, sedvänjor, religion, tradition eller så kallad ’heder’ inte får brukas för att ursäkta våldshandlingar”.

Jonathan Luxmore, Catholic Herald, 2014-10-03

Konventionen kan man läsa via denna länk här