Biskopssynoden – en översikt

Observatörerna har med stort intresse följt början av den extraordinarie biskopssynoden i Rom. Överläggningarna om kyrkans förhållande till familjernas ändrade levnadsvillkor drar också uppmärksamheten till synodens nya arbetsmetoder. I stället för att läsa upp skriftliga anföranden talar de nu fritt. Synodens förlopp är denna gång tematiskt uppdelat.

Som synodens huvudkommunikatör, kardinal Péter Erdö [bilden], meddelade när församlingen öppnades i Rom har påven Franciskus beslutat att latinet inte längre skall vara dess officiella språk. ”Det förenklar saken en smula”, sade Erdö. Under föregående år har man lyssnat till en föreläsning på latin under en och en halv timme, ”något som inte var så enkelt för alla“. Dessa föreläsningar hörde till de få tillfällen då det ännu talades latin i Vatikanen. Med tiden har biskoparna förstått allt mindre av Julius Caesars språk.

När synoden öppnades i måndags var det första gången som Vatikanen twittrade direkt och omfattande från en intern rådplägning. Vid den första sessionen med familjen som tema förmedlade Vatikanens pressrum genom @HolySeePress om de pågående anförandena. Synodens generalsekreterare, kardinal Lorenzo Baldisseri, uppmanade de deltagande biskoparna att inte twittra under sessionerna. Samtidigt gav han dem rätt att utanför synodens aula meddela sig med journalister – och överlät åt dem att ”efter vars och ens klokhet” avgöra vilka informationer som skulle offentliggöras.

Biskoparna sammanträder i synodaulan som finns i samma byggnad som Vatikanens audienshall [bilden, observera biskop Anders Arborelius längst upp till höger]. Det sker i plenarsammanträden (utom den 11 och 12 oktober) på förmiddagarna från 9.00 till 12.30 och på eftermiddagarna från 16.30 till 19.00. Till den 13 oktober samlas biskoparna gemensamt till de tio så kallade generalkongregationerna. Från 14 till 16 oktober överlägger de i mindre grupper, ordnade efter språk.

Något nytt är att biskoparna vid plenarsammanträdena inte skall läsa upp sina förut skrivna anföranden utan skall tala fritt. De kan då sammanfatta sin tidigare text muntligt men kan också ägna sig åt helt andra ämnen. Det blir möjligt att kommentera föregående talare, och det underlättar en debatt. Tiden för varje inlägg är begränsad till fyra minuter. I början av varje generalkongregation talar ett äkta par eller någon annan observatör. Från 18.00 till 19.00 kan man ibland också framlägga ”fria anföranden” utanför den gängse dagordningen.

Den tematiska uppläggningen återfinns i det arbetsmaterial som publicerades före synoden. Det bygger på svar från Vatikanens enkät om äktenskap, familj och sexualitet. Synoden tar upp dessa ämnen i löpande följd så som de är ordnade i denna frågekatalog. På måndagens eftermiddag har biskoparna ägnat sig åt temat frånskilda och omgifta, som räknas till ”pastoralt svåra situationer”.

191 röstberättigade och 62 observatörer

Om man ser på de 191 röstberättigade deltagarna finner man följande bild: Mer än en tredjedel kommer från Europa (78), därefter följer Afrika (42) och Amerika (38). Il4 av deltagarna är ordförande i biskopskonferenser och 13 är överhuvuden för de med Rom förenade orientaliska kyrkorna. Till detta kommer 25 från kurian och de tre biskopar som har förberett synoden. Dessutom har påven Franciskus personligen utsett 26 deltagare.

Till de 191 röstberättigade deltagarna kommer 16 experter, 38 observatörer och åtta representanter för andra kyrkor. De får inte rösta om slutdokumentet men har en inskränkt rätt att yttra sig. För observatörerna, bland dem äkta par, finns förutom inledandeyttranden en egen ”utfrågning” den 10 oktober.

Redogörelse efter första veckan

En första redogörelse som har titeln Relatio post desceptationem kommer att framläggas efter den första veckan med sessioner i plenarsammanträden. Med detta som grund skall sedan överläggningar fortsätta i mindre grupper efter språk.

Från 17 till 18 oktober diskuterar de församlade biskoparna utkastet till det slutdokument som deltagarna måste godkänna. Den 18 oktober skall det sedan framläggas offentligt. Det skall sedan vara underlag för en andra ordinarie biskopssynod under hösten 2015 med ett större deltagande av lokala biskopar, som skall fördjupa samma ämnen.

Avslutande mässa och saligförklaring

Vid synodens avslutning den 19 oktober firar påven och deltagarna en gudstjänst på Petersplatsen. Vid den saligförklarar han också sin företrädare Paulus VI (1963–1978).

Kathpress 2014-10-08