Jesuitredaktör till familjesynoden

Antonio SpadaroSom Signum tidigare har informerat om kommer det att äga rum en extrainkallad biskopssynod i Rom den 5–19 ok­tober på temat ”De pasto­rala utmaningarna för familjen inom ramen för evangelisering”. Biskopar från de olika biskopskonferenserna världen över kommer samlas då i  Vatikanen för att tillsammans rådgöra kring ett brett spektrum av frågor som gäller kyrkans syn på familjen. I synoden deltar också särskilt inkallade sakkunniga från olika relevanta områden (däribland ett 30-tal kvinnor). Också företrädare för andra kristna samfund finns med i synoden. Av de sammanlagt 253 synoddeltagarna är 191 katolska biskopar.

I dag, tisdag den 9 september, blev det offentligt att påven Franciskus överraskande har utnämnt jesuitpater Antonio Spadaro till medlem av synoden. Antonio Spadaro är chefredaktör för Signums italienska systertidskrift La Civiltá Cattolica. Det var Spadaro som gjorde den stora intervjun med påven Franciskus som publicerades av jesuittidskrifter världen över – inklusive av Signum – den 20 september förra året, en intervju som väckte uppmärksamhet världen över.

Utnämningen av pater Spadaro till synodmedlem är ett tecken på det förtroende som påven personligen hyser för honom. Samtidigt är det en bekräftelse på att påven verkligen önskar sig en öppen debatt på synoden, så att alla frågor kan komma upp på bordet, en uppfattning som delas också av  Spadaro.

Bland de andra, av påven särskilt utnämnda deltagarna i synoden, märks också den tyske kardinalen Walter Kasper, tidigare chef för Vatikanens Råd för de kristnas enhet.

Ulf Jonsson 2014-09-10