Kardinalsrådet överväger lekfolkets medbestämmande

Reformgruppen kring påven Franciskus (K9-gruppen) överväger möjligheten att stärka kyrkfolkets delaktighet vid biskopsutnämningar. Denna fråga togs upp på senaste mötet i det råd med nio kardinaler, som stödjer påven i hans reformer av kurian. Man har där även tagit upp ett förslag, som skall ge lekmän och ordensfolk möjlighet att medverka, när man söker biskopskandidater.

Man har också föreslagit att överföra ett visst ansvar från ämbeten i Vatikanen till lokala biskopar eller biskopskonferenser. Sådana förslag är i enlighet med de riktlinjer Franciskus dragit upp om en ”sund decentralisering”, säger en talesman i Vatikanen, Greg Burke. Man skall till exempel lokalt kunna besluta om en änkling eller ogift diakon, skall kunna prästvigas. Burke medger att det handlar om mycket speciella frågor.

Kardinal_Reinhard_MarxKardinalgruppen, i vilken även kardinal Reinhard Marx [bilden] från München ingår, tog dessutom upp missionskongregationen samt de dekret, som gäller ämbetet för interreligiös dialog, ansvarige för östkyrkorna, justitieansvarige och de tre domstolarna i Vatikanen.

Rapporten från Vatikanens ekonomisekretariat för det första kvartalet 2017 stämmer ”med få undantag” med planen. Ledaren för detta sekretariat, kardinal George Pell, presenterade de aktuella planerna för kardinalgruppen. Inom kort börjar man utarbeta en budget för 2018.

En annan punkt på dagordningen var en redogörelse för reformer inom media sektorn i Vatikanen. Prefekten för kommunikationssekretariatet, Dario Edoardo Vigano, presenterade reformernas ”positiva resultat”. Även sektorns ekonomiska utveckling var ”positiv”.

Påven Franciskus deltog i reformgruppens möten fram till onsdag förmiddag; han blev sedan upptagen av generalaudiensen. Kardinal Sean O’Malley från Boston var frånvarande på grund av sjukdom. Nästa möte med gruppen, det 21 i ordningen, skall äga rum från den 11 till den 13 september. Och den 11 september återvänder Franciskus från ett femdagars besök i Colombia.

Kathpress 2017-06-14