Katolska och ortodoxa ledare varnar: Europa ”på drift” utan sina kristna rötter

I ett gemensamt uttalande har katolska och ortodoxa kyrkoledare uppmanat alla européer att minnas den egna kulturens kristna rötter och att söka sig tillbaka till dem under denna tid av ”utbredd oro för Europas framtid”.

Det var under det femte mötet med det gemensamma europeiska katolskt-ortodoxt forumet, bestående av 12 delegater från de europeiska katolska biskopskonferenserna och 12 delegater från Europas ortodoxa kyrkor, i Paris förra månaden som uttalandet gjordes. Där påpekades att de europeiska samhällena nu är i stort behov av att konsultera ”sina egna andliga resurser för att finna svar på den situation som Europa upplever och en väg mot en framtid av hopp och större tillförsikt”. Teman för forum-mötet var hotet från fundamentalistisk terrorism, värdet av den mänskliga personen och religionsfriheten i Europa.

Fastän de europeiska staterna har i uppgift att garantera ”de fundamentala rättigheterna för den mänskliga personen” verkar starka krafter idag för att marginalisera och helt eliminera religionen från offentligheten, menade kyrkoledarna vidare i sitt uttalande: ”Kristendomen är en markör för vår identitet som inte förnekar andra deras mänskliga rättigheter utan vill samarbete med alla för att uppnå det gemensamma goda för samhället.”

Överläggningarna behandlade bland annat den specifika frågan om vilka effekter som både terrorism och en extrem sekularism har på unga människor. I det gemensamma uttalandet noterades hur radikaliserade terrorister ofta är ”djupt upprörda unga människor som ser våldet som ett sätt att få utlopp för aggressioner och som ett sätt att ta hämnd på icke-troende och ’otrogna’ som de har lärt sig att se som någon helt ’annan’”. Emellertid, påpekades vidare, är ”ungdomen den tid i livet som ska präglas av hopp och av att bygga en framtid” och de katolska och ortodoxa ledarna riktade därför en uppmaning till ”alla ungdomar att engagera sig för att bygga en värld av broderskap där ingen exkluderas”.

Vidare noterade kyrkoledarna den effekt som vissa former av sekularism har på unga människor i Europa så att ”hela generationer blivit religiöst illiterata vilket faktiskt berövar medborgare den grundläggande kunskap som är nödvändig för att de ska förstå sitt eget kulturarv, likväl kulturarvet i andra traditioner som har inspirerats av religiös tro.” Att bortse från Europas kristna arv riskerar att leda, om än oavsiktligt, till diskriminering och förföljelse inom samhällen som tidigare sagt sig vara öppna, sade uttalandet vidare: ”Kulturrelativism och avsaknad av sanning och moralisk godhet får aldrig etableras som en norm eftersom det leder till splittring mellan människor.”

Uttalandet behandlade också det stora antalet migranter som har kommit till Europa under de senaste åren och beskrev välkomnandet av främlingen som en kristen skyldighet samtidigt som det fastslog att migranterna har en skyldighet att fredligt integrera sig i sina nya hemländer vars samhällen måste fortsätta vila på en grundval av respekt för de religiösa och mänskliga rättigheterna hos alla invånare. ”Pluralistiska samhällen är en verklig utmaning för vår samtid, i synnerhet i Europa. Vår långa kristna tradition har lärt oss att evangeliet om Jesus Kristus har lyckats – och ännu lyckas – få män och kvinnor från helt olika ursprung att komma samman i ett och samma folk av tro”, fastslog de katolska och ortodoxa ledarna. Ytterst, menade de, kräver en bestående fred i Europa att kontinenten måste vara beredd på dialog med människor av olika tros- och livsåskådningar samtidigt som den återvänder till sina kristna rötter som en gång försåg den med dess ”universalistiska vision, dess uppfattning om värdighet för den mänskliga personen och dess moraliska principer”. Den som ”kapar banden med sina rötter hamnar på drift”, hette det vidare. ”En sådan inre tomhet utsätter i synnerhet de yngsta för de värsta frestelserna. Vi upprepar med bestämdhet att den kristna tron försonar alla de personliga och sociala dimensioner som kan finnas i den mänskliga personen.”

Catholic News Agency, 2017-03-03