Påven upprepar sin fordran på en global utbildningspakt

Påven Franciskus har åter krävt ett grundläggande omtänkande beträffande utbildning och fostran. I ett videobudskap från Vatikanen vädjar han till beslutsfattare i hela världen att agera mot ”likgiltighetens globalisering”. Liksom ”slit- och slängkulturen” utgör den ett av samtidens största hot.

Coronapandemin har förstärkt problemen, enligt kyrkans överhuvud. Många människor har under det gångna året blivit utkonkurrerade och uteslutna. Det råder en ”exempellös utbildningskris”. ”Mer än en miljard barn har fått sin utbildning avbruten”, enligt påven. Hundratals miljoner lider under inskränkta chanser till utveckling av sina sociala och kognitiva färdigheter. Mot detta måste trängande åtgärder vidtagas.

Påven yttrade sig inför starten av FN-initiativet ”Mission 4.7”. Det riktas till viktiga aktörer inom politik, vetenskap, ekonomi och samhällsliv. Gemensamt måste de sträva efter att uppnå det bärkraftiga utbildningsmål som fastslagits i Agenda 2030. Till detta hör såväl inkluderande, rättvis och högklassig utbildning, som möjligheten till livslångt lärande för alla.

Franciskus verkar sedan månader för en världsomspännande utbildningspakt (”Global Compact on Education”) som skall gripa sig an dessa problem. Vid en konferens i mitten av oktober uppmanade han till en heltäckande utbildning, som skall gå utöver det rent ekonomiska och pragmatiska tänkandet. Nya initiativ måste tas av internationellt av dem som är ansvariga inom fostran och utbildningsväsende.

Kathpress 2020-12-18