Sveriges kristna råd släpper rapport om utsatta grupper

Sveriges kristna råd presenterar i dag en rapport med titeln Utsatthet i pandemitid – kyrkornas bild 2020.  Syftet med rapporten är att kartlägga de utsatta grupperna som har påverkat allra mest av pandemin.

Rapporten identifierar sammanlagt åtta utsatta grupper: hemlösa, papperslösa, ensamkommande unga med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, utsatta EU-medborgare, äldre med låga inkomster, långtidssjukskrivna som ofta blir arbetslösa, nyarbetslösa samt sörjande med obearbetat avslut. Varje grupp underkastas en analys av deras nuvarande situation och förslag på vägar framåt.

Många av de grupper som rapporten identifierat är kända sedan tidigare, men pandemin har förvärrat deras livssituation. Flera av grupperna är dock nya. Särskilt oroande är den växande gruppen av nyarbetslösa. Det rör sig ofta om unga människor som tidigare varit timanställda, och som i pandemins sviter har blivit av med både arbete och bostad. Även gruppen av ”sörjande med obearbetat avslut” förväntas växa. Rapporten påpekar att: ”många har inte kunnat följa sina anhörigas sista timmar i livet, vilket skapat många frågor, oro, frustration, sorg och en känsla av tillkortakommanden.” Även vårdpersonal under stor arbetsbelastning uppmärksammas inom denna kategori.

Rapporten är sammanställd av  Sveriges kristna råds arbetsgrupp för ekumenisk diakoni. Utöver Stockholms katolska stift är Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Svenska Alliansmissionen representerade i arbetsgruppen. De kristna samfunden bedriver tillsammans karitativt arbete genom organisationen Hela Människan, som har 65 lokala verksamheter över hela landet.

Red. 2020-12-21 med vissa korrigeringar 2020-12-26

Hela rapporten (omfattande 23 sidor) kan hittas på Sveriges kristna råds hemsida via länken här