Påven utfärdar nya riktlinjer för rapportering av övergrepp

Under torsdagen den 9 maj presenterade Vatikanen nya, globala normer för hur den katolska kyrkan ska hantera utredningar av ansvar för sexuella övergrepp inom kyrkan. De nya riktlinjerna placerar övergrepp mot prästseminarister, ordensbröder och ordenssystrar i samma kriminella kategori som övergrepp mot ungdomar och barn.

Det blir nu obligatoriskt för varje stift att ha en särskild funktion för rapportering av övergrepp. Anklagelser mot biskopar, till exempel för att ha underlåtit att undersöka påstådda övergrepp, ska nu först utredas av närmaste ärkebiskop.

Den nya lagstiftningen som påven Franciskus själv utfärdade i en skrivelse, en så kallad motu proprio [ungefär ”på eget initiativ” – övers. anm.] med namnet Vos estis lux mundi, vilket betyder ”Ni är världens ljus”, kommer att träda i kraft den 1 juni och utvärderas efter en treårsperiod. Lagstiftningen kompletterar den gällande kyrkolagens uppräkning av kyrkorättsligt brottsliga handlingar, som just övergrepp mot minderåriga eller andra utsatta personer, med försök att dölja civila eller kyrkorättsliga undersökningar om övergrepp och försök att utnyttja kyrkliga maktpositioner i sexuellt syfte.

Vidare etableras den så kallade metropolitan-modellen för kyrkliga undersökningar av anklagelser mot biskopar, så som tidigare har diskuterats vid bland annat det särskilda biskopsmötet om sexuella övergrepp i Rom tidigare i år. Den betyder att en ärkebiskop ska genomföra undersökningen av en anklagad biskop i ett stift som hör ihop med respektive ärkestift, med ett direkt mandat från Heliga stolen [egentligen är det biskopen av Rom, det vill säga påven, som utövar all tillsyn av alla biskopar i hela världen – övers. anm.] men med krav att regelbundet rapportera till Vatikanen under utredningens gång. Ärkebiskopen får också, enligt de nya reglerna, ta hjälp av kvalificerat lekfolk i genomförandet av utredningen. Ett krav som särskilt har kommit från kyrkan i USA. Dokumentet betonar att ”personen under utredning betraktas som oskyldig” till annat är bevisat. Utredningens slutsatser ska sändas till Vatikanens behöriga myndighet som sedan, om den anklagade befinns skyldig, utdömer lämpligt kyrkligt straff enligt gällande kanoniska bestämmelser. Anklagelser mot ärkebiskopar ska riktas direkt till, och utredas av, Vatikanen.

De nya reglerna ger också riktlinjer för andligt, psykologiskt och medicinskt stöd till offer, och kräver att varje präst eller ordensmedlem som blivit medveten om anklagelser mot andra om övergrepp eller försök att dölja sådana, ”omgående” måste rapportera detta till behörig kyrklig myndighet.

Catholic News Agency, 2019-05-09