Påven varnar för ”ideologisk kolonisering” av familjen

Påven Franciskus utformade sitt tal på fredagen inför ett möte med filippinska familjer i Manila till ett starkt försvar för katolska kyrkans traditionella syn på familj, äktenskap och sexualitet.

Han lovordade påven Paulus VI:s encyklika Humanae vitae från 1968, där denne tar ställning mot att stänga äktenskapet för välkomnande av nytt liv som en gåva genom användning av preventivmedel. Franciskus avvek delvis från sitt förberedda tal på engelska, och talade direkt ur hjärtat på sitt modersmål spanska.

”I en tid av utmaningar från befolkningstillväxten hade salige Paulus VI styrkan att försvara öppenheten för liv”, sade Franciskus. I Humanae vitae förutsågs negativa konsekvenser som till exempel en kulturell acceptans för konstgjord födelsekontroll, men enligt Franciskus kände Paulus VI också väl till ”de svårigheter som familjer upplever och det är därför som han i encyklikan uttryckte medkänsla för särskilda fall. Och han lärde också ut att ta hänsyn till de särskilda fallen”, sade påven vidare.

”Men Paulus VI gick ett steg längre. Han tittade på människan bakom. Han såg bristerna och problemen som preventivmedelanvändningen skulle komma att orsaka familjerna i framtiden. Paulus VI var modig. Han var en god själasörjare och herde, och han varnade sina får för vargarna som närmade sig. Från himlen välsignar han oss i dag.”

Påven Franciskus uttalande gjordes i kölvattnet till att filippinernas president Benigno Aquino 2013 undertecknade en mycket kontroversiell lag om så kallad reproduktiv hälsa, vilken har fått stark kritik från de katolska biskoparna och andra religiösa företrädare. Lagen föreskriver såväl statsunderstödd sexualundervisning för vuxna och mellanstadie- och högstadieelever, som ett program för födelsekontroll med statssubventionerade preventivmedel.

I sitt tal berörde påven de hot mot familjen som utgörs av till exempel naturkatastrofer, arbetslöshet, fattigdom, migration och en omdefinition av äktenskapsbegreppet. Han uppmanade ”goda och starka familjer att besegra dessa hot” genom att vara ”helgedomar för respekt för livet och förkunna heligheten i varje mänskligt liv från befruktningsögonblicket till den naturliga döden”.

Franciskus uppmanade såväl till regelbunden bön i familjen för att höra och förstå Guds vilja, som till konkreta handlingar för att vara profetiska vittnen i världen. Därtill varnade han för vad han kallar för ”ideologisk kolonisering” och som inte utgår från Guds vilja utan försöker förstöra familjen. ”Varje hot mot familjen är ett hot mot samhället självt”, sade påven och uppmanade det filippinska folket att vara profetiska vittnen i en värld som möter upprepade attacker mot äktenskapet och livet.

”Familjen hotas också av växande försök från en liten grupps sida att omdefiniera själva institutionen familj, av relativism, av en kultur för det kortlivade, av en brist på öppenhet för livet”, varnade påven. ”Gud kallar oss till att förstå de faror som hotar våra familjer och till att skydda dem från det som skadar.”

Stora skaror samlades för påvens mässor och möten under denna dag på Filippinerna, där 86 procent av befolkningen identifierar sig som katolsk. Under de senaste åren har ö-riket kämpat med effekterna av många tyfoner, jordbävningar och andra naturkatastrofer.

[Målning: Josefs dröm, av Philippe de Champaigne]. I sitt tal inför familjerna betonade påven Franciskus vidare vikten av att vila i Herren. Han noterad att Gud avslöjade sin vilja till den helige Josef genom drömmar. ”I ögonblick av vila i Herren, när vi tar en paus från våra många dagliga plikter och aktiviteter, talar Gud också till oss.” Enligt påven är vila viktigt, inte bara för fysisk och mental hälsa, utan också för andlig hälsa genom att vi kan höra Guds röst och förstå hans vilja med våra liv. Han uppmanade de närvarande att tillbringa tid i bön varje dag. Annars riskerar vi att ”förlora Guds vilja ur sikt” när vi tyngs ner av vardagslivets alla bördor.

Detta är särskilt viktigt för familjerna eftersom det är i familjen som vi lär känna Gud och bli en del av hans Kyrka, och att älska, förlåta och leva efter dygderna. ”Det är därför familjen är så viktig i Guds plan för Kyrkan”, sade han och uppmanade filippinerna att se familjerna som ”landets viktigaste skatt”.

När vi har hört Guds röst, sade påven vidare, måste vi resa oss från sömnen och agera. Han underströk behovet av ”heliga och kärleksfulla familjer för att skydda familjens skönhet och sanning i Guds plan och för att vara stöd och förebild för andra familjer. Medan alltför många människor lever i förfärlig fattigdom fångas andra av materialism och livsstilar som är destruktiva för familjelivet och den kristna moralens mest grundläggande krav”.

”När familjer sätter barn till världen, uppfostrar dem i tro och sunda värderingar och lär dem att bidra till samhället blir de till en välsignelse för världen”, sade påven. ”Guds kärlek blir närvarande och aktiv av vårt sätt att älska och av våra goda handlingar.”

Franciskus uppmärksammade att filippinernas biskopar har utropat ett särskilt år för de fattiga och uppmanade familjer att ta hand om de behövande och att ”särskilt visa omsorg för dem som inte har någon egen familj, speciellt de äldre och de föräldralösa barnen. Låt dem aldrig få känna sig isolerade, ensamma eller övergivna. Ni må vara fattiga ni också rent materiellt men ni har ett överflöd av gåvor att frambära till Kristus och hans Kyrkas gemenskap. Göm inte er tro, göm inte Jesus utan bär ut honom till världen och vittna om ert familjeliv!”

Catholic News Agency (CNA) 2015-01-16

Delar av påvens tal finns i TV utlagt på Rome Reports, via denna länk här

Många fina foton finns på International Business Times hemsida via denna länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Påven Franciskus utformade sitt tal på fredagen inför ett möte med filippinska familjer i Manila till ett starkt försvar för katolska kyrkans traditionella syn på familj, äktenskap och sexualitet.

Han lovordade påven Paulus VI:s encyklika Humanae vitae från 1968, där denne tar ställning mot att stänga äktenskapet för välkomnande av nytt liv som en gåva genom användning av preventivmedel. Franciskus avvek delvis från sitt förberedda tal på engelska, och talade direkt ur hjärtat på sitt modersmål spanska.

”I en tid av utmaningar från befolkningstillväxten hade salige Paulus VI styrkan att försvara öppenheten för liv”, sade Franciskus. I Humanae vitae förutsågs negativa konsekvenser som till exempel en kulturell acceptans för konstgjord födelsekontroll, men enligt Franciskus kände Paulus VI också väl till ”de svårigheter som familjer upplever och det är därför som han i encyklikan uttryckte medkänsla för särskilda fall. Och han lärde också ut att ta hänsyn till de särskilda fallen”, sade påven vidare.

”Men Paulus VI gick ett steg längre. Han tittade på människan bakom. Han såg bristerna och problemen som preventivmedelanvändningen skulle komma att orsaka familjerna i framtiden. Paulus VI var modig. Han var en god själasörjare och herde, och han varnade sina får för vargarna som närmade sig. Från himlen välsignar han oss i dag.”

Påven Franciskus uttalande gjordes i kölvattnet till att filippinernas president Benigno Aquino 2013 undertecknade en mycket kontroversiell lag om så kallad reproduktiv hälsa, vilken har fått stark kritik från de katolska biskoparna och andra religiösa företrädare. Lagen föreskriver såväl statsunderstödd sexualundervisning för vuxna och mellanstadie- och högstadieelever, som ett program för födelsekontroll med statssubventionerade preventivmedel.

I sitt tal berörde påven de hot mot familjen som utgörs av till exempel naturkatastrofer, arbetslöshet, fattigdom, migration och en omdefinition av äktenskapsbegreppet. Han uppmanade ”goda och starka familjer att besegra dessa hot” genom att vara ”helgedomar för respekt för livet och förkunna heligheten i varje mänskligt liv från befruktningsögonblicket till den naturliga döden”.

Franciskus uppmanade såväl till regelbunden bön i familjen för att höra och förstå Guds vilja, som till konkreta handlingar för att vara profetiska vittnen i världen. Därtill varnade han för vad han kallar för ”ideologisk kolonisering” och som inte utgår från Guds vilja utan försöker förstöra familjen. ”Varje hot mot familjen är ett hot mot samhället självt”, sade påven och uppmanade det filippinska folket att vara profetiska vittnen i en värld som möter upprepade attacker mot äktenskapet och livet.

”Familjen hotas också av växande försök från en liten grupps sida att omdefiniera själva institutionen familj, av relativism, av en kultur för det kortlivade, av en brist på öppenhet för livet”, varnade påven. ”Gud kallar oss till att förstå de faror som hotar våra familjer och till att skydda dem från det som skadar.”

Stora skaror samlades för påvens mässor och möten under denna dag på Filippinerna, där 86 procent av befolkningen identifierar sig som katolsk. Under de senaste åren har ö-riket kämpat med effekterna av många tyfoner, jordbävningar och andra naturkatastrofer.

[Målning: Josefs dröm, av Philippe de Champaigne]. I sitt tal inför familjerna betonade påven Franciskus vidare vikten av att vila i Herren. Han noterad att Gud avslöjade sin vilja till den helige Josef genom drömmar. ”I ögonblick av vila i Herren, när vi tar en paus från våra många dagliga plikter och aktiviteter, talar Gud också till oss.” Enligt påven är vila viktigt, inte bara för fysisk och mental hälsa, utan också för andlig hälsa genom att vi kan höra Guds röst och förstå hans vilja med våra liv. Han uppmanade de närvarande att tillbringa tid i bön varje dag. Annars riskerar vi att ”förlora Guds vilja ur sikt” när vi tyngs ner av vardagslivets alla bördor.

Detta är särskilt viktigt för familjerna eftersom det är i familjen som vi lär känna Gud och bli en del av hans Kyrka, och att älska, förlåta och leva efter dygderna. ”Det är därför familjen är så viktig i Guds plan för Kyrkan”, sade han och uppmanade filippinerna att se familjerna som ”landets viktigaste skatt”.

När vi har hört Guds röst, sade påven vidare, måste vi resa oss från sömnen och agera. Han underströk behovet av ”heliga och kärleksfulla familjer för att skydda familjens skönhet och sanning i Guds plan och för att vara stöd och förebild för andra familjer. Medan alltför många människor lever i förfärlig fattigdom fångas andra av materialism och livsstilar som är destruktiva för familjelivet och den kristna moralens mest grundläggande krav”.

”När familjer sätter barn till världen, uppfostrar dem i tro och sunda värderingar och lär dem att bidra till samhället blir de till en välsignelse för världen”, sade påven. ”Guds kärlek blir närvarande och aktiv av vårt sätt att älska och av våra goda handlingar.”

Franciskus uppmärksammade att filippinernas biskopar har utropat ett särskilt år för de fattiga och uppmanade familjer att ta hand om de behövande och att ”särskilt visa omsorg för dem som inte har någon egen familj, speciellt de äldre och de föräldralösa barnen. Låt dem aldrig få känna sig isolerade, ensamma eller övergivna. Ni må vara fattiga ni också rent materiellt men ni har ett överflöd av gåvor att frambära till Kristus och hans Kyrkas gemenskap. Göm inte er tro, göm inte Jesus utan bär ut honom till världen och vittna om ert familjeliv!”

Catholic News Agency (CNA) 2015-01-16

Delar av påvens tal finns i TV utlagt på Rome Reports, via denna länk här

Många fina foton finns på International Business Times hemsida via denna länk här

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)