Påvliga vetenskapsakademin höll konferens om biologisk mångfald

I sin encyklika Laudato Si’ (Lovad vare du) skriver påven Franciskus: ”Varje år konstateras att tusentals växt- och djurarter försvinner, arter som vi aldrig kommer att känna till, som våra barn aldrig kommer att kunna se, därför att de har gått förlorade för alltid. Den allra största delen försvinner till följd av mänsklig aktivitet. På grund av oss kommer tusentals arter inte längre att lovprisa Gud genom sin blotta existens och inte att överbringa sitt budskap till oss. Någon sådan rättighet har vi inte.” (nr 33)

Med utgångspunkt i påvens encyklika har Påvliga vetenskapsakademin, under ledning av kardinalen Marcelo Sánchez Sorondo, organiserat en konferens om biologisk mångfald och problemet med arters utrotning. Konferensen namn var ”Naturvetenskapen och åtgärderna för att skydda utrotningshotade arter – Noas ark i det tjugoförsta århundradet” och hölls den 13–14 maj 2020. Bland deltagarna fanns representanter från många naturhistoriska muséer, djurparker och botaniska trädgårdar.

I konferensens slutrapport fastslog man att den nuvarande hastigheten på utrotningen är mer än tusen gånger den som tidigare har ägt rum i historien: man uppskattar att inom de närmaste decennierna en femtedel av alla levande arter kommer bli utrotningshotade; inom århundradets slut skulle till och med hälften av alla kända arter kunna försvinna helt.

Lösningen på detta allvarliga problem kan bara ske genom att vi grundligt ändrar på vår livsstil, skriver vetenskapsakademin. Trots att bevaringsarbetet som sker genom djurreservat och botaniska trädgårdar är värdefullt, är det ofrånkomligt att vi kommer också behöva ändra på våra konsumtionsmönster. ”Våra ekonomiska system måste bli cirkulära och visa stor hänsyn till systemets biologiska bas. Den vetenskapliga och den teknologiska utvecklingen måste röra sig i samma takt som sunda styrelseskick och incentiven för både industrin och jordbruket. Annars kommer man aldrig kunna skapa en hållbar bio-ekonomi, anpassad till lokala förhållanden,” skriver de.

Red. 2020-07-01

Hela nyheten finns på italienska på L’Osservatore Romanos hemsida och kan läsas via denna länk.