Professor i östkyrkliga studier

av GABRIEL BAR-SAWME

Den 22 och 23 september 2017 höll Sankt Ignatios Andliga Akademi högtid. Under två dagars ceremonier installerades Samuel Rubenson som den förste professorn i östkyrkliga studier i Sverige. Under lördagen tilldelades dessutom den koptisk-ortodoxe biskopen Suriel från Melbourne Sankt Ignatios orden.

Sankt Ignatios Andliga Akademi bildades inom ramen för ett samarbete mellan de olika ortodoxa kyrkofamiljerna i Sverige som drevs inom studieförbundet Bilda från 2001. Under en tioårsperiod organiserade sig de ortodoxa kyrkofamiljerna inom ramen för studieförbundet men valde att omorganisera sig själva och bilda en ortodox ledarskapsutbildning. 2012 bildades således Sankt Ignatios Andliga Akademi som bedriver utbildning på folkhögskolenivå. De kyrkofamiljer som är anslutna till Sankt Ignatios Andliga Akademi är den syrisk-ortodoxa kyrkan med sina två stift, den koptisk-ortodoxa kyrkan inklusive den eritreans­ka och etiopiska kyrkan, serbisk-ortodoxa kyrkan och den grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia. Några år därefter inleddes samtal med Teologiska högskolan i Stockholm (THS) om möjligheten att inleda ett samarbete. Ett samarbete som innebar att ett kandidatprogram i östkyrkliga studier kunde ges med start hösten 2015. Ett år efter det att kandidatprogrammet inleddes fick THS möjligheten att starta en forskarskola och börja anta doktorander. Det är inom ramen för denna forskarskola och samarbetet mellan Sankt Ignatios Andliga Akademi och THS som Samuel Rubenson installerades som den första professorn för östkyrkliga studier.

Samuel Rubenson höll två föreläsningar under två dagar, en i Bromma i THS lokaler och den andra i Södertälje, i Sankt Ignatios lokaler. Detta för att markera samarbetet mellan de båda institutionerna. Vid sin första föreläsning talade Rubenson under rubriken The Past is in Front of Us: On History, Time and Eternity. Under föreläsningen framhöll han vikten av att studera sin kyrkohistoria och att studiet av historien ger verktyg för att möta framtiden. Rubenson berättade att man i vissa kulturer i Sydamerika pekar framåt när man talar om det förflutna, eftersom det förflutna är något som man kan minnas och därmed ”se” framför sig. När man talar om framtiden pekar man bakåt, eftersom den fortfarande är okänd. Under samma föreläsning ifrågasatte professor Rubenson klassiska pedagogiska modeller som förklarar hur kyrkan till en början var enad varpå splittringar ägde rum – den så kallade trädmodellen. I stället menade han att enheten ligger framför oss och att för den som studerar den tidiga kyrkan framstår den inte så enad som man kanske tror. Rubenson använde i stället en annan metafor, nämligen vatten. Det är mer lämpligt, menade han, att tala om små floder som alla följer sin egen fåra för att slutligen rinna ut i det stora havet. Även om denna metafor har sina begränsningar, så menade Rubenson att den ger en mer rättvis bild av hur den tidiga kyrkan faktiskt såg ut, att den var diversifierad. Dessutom gör den det möjligt att tala om enheten i framtiden.

Under sin andra föreläsning tog Rubenson upp ett liknande tema, Eastern Christian Studies Today and Tomorrow. Föreläsningen hölls mot bakgrund av innehållet i  den föreläsning som han hade hållit dagen före, nämligen att det förflutna, historien, ligger framför oss och att framtiden ligger bakom oss. Studiet av kyrkans historia och teologi ger verktyg för att möta framtiden. ”Genom att vara förankrad i sin historia, acceptera allt som man har blivit är det möjligt att blicka framåt”, sade han. En lärdom från den tidiga kyrkan, som han lyfte fram, var att det ofta fanns olika tankemodeller för att förstå och förklara verkligheten. I­bland var dessa tankemodeller motsatser till varandra, men de kunde likväl existera sida vid sida som legitima sätt att närma sig sin omgivning.

Vad betyder det då att en ny professor har installerats i östkyrkliga studier? Även om östkyrkan har studerats vid de olika teologiska fakulteterna i Sverige, så är det första gången i Sveriges historia som en professur i ämnet har inrättas. Således är professorsinstallationen av Samuel Rubenson en historisk händelse både för den akademiska historien i Sverige, men även för östkyrkorna i Sverige. I praktiken innebär det att Sankt Ignatios i samarbete med THS kommer att kunna ta emot doktorander i ämnet inom kort. Sankt Ignatios har på kort tid gått från att bedriva utbildning inom ramen för studieförbund via en egen folkhögskola till att installera en professor. Det är nu möjligt att på Sankt Ignatios Andliga Akademi skaffa sig grundskolebehörighet, gymnasiebehörighet samt att studera på universitetsnivå upp till doktorandnivå.

Under de två ceremoniella dagarna togs även den koptisk-ortodoxe biskopen från Melbourne emot. Biskop Suriel mottog under lördagen Sankt Ignatios orden. Det är en utmärkelse som ges till personer som på olika sätt har haft stor betydelse för östkyrkornas liv. Biskop Suriel får utmärkelsen därför att han har spelat och spelar en viktig roll i utvecklandet av en bildningskultur inom den koptiska kyrkan. Tillsammans med sitt stift i Australien har biskop Suriel grundat en teologisk högskola, Saint Athanasius College. Under sin föreläsning talade han om den helige Habib Girgis, ett koptiskt helgon som räknas som grundaren av söndagsskolerörelsen inom den koptisk ortodoxa kyrkan. Den helige Habib Girgis var även ärkediakon för flera koptiska påvar under första hälften av 1900-talet, och kanoniseringen av Habib Girgis ska ses som ett uttryck för hans betydelse för kopterna under 1900-talet.

När dekan Michael Hjälm presenterade biskop Suriel som mottagare av Sankt Ignatios orden, poängterade han att orsaken till att biskopen får utmärkelsen är att Suriel har introducerat tvivlet som en mekanism för utveckling och framsteg i den koptiska världen. Östkyrkorna som levt i Östeuropa och i Mellanöstern har aldrig genomlevt upplysningen och har därmed inte upplevt det paradigmskifte som upplysningen innebar. Lydnad har stått i centrum där sanning är beroende av auktoritet. Tvivel skapar i stället en kritiskt granskande miljö, där sanning är kopplad till vad som sägs och inte beroende av vem som säger det.

Under dagen promoverades tre personer vid Sankt Ignatios Andliga Akademi. Sally Adel promoverades efter sitt första års studier vilket innebär att hon tas emot av sin biskop och får rätt att undervisa. Första året vid Sankt Ignatios utgörs av ett gemensamt basår i ortodox teologi och spiritualitet för alla längre program och läses gemensamt över traditionsgränserna. Sankt Ignatios utfärdar en församlingspedagogexamen som också är en kyrklig examen, men på en högre nivå. För att få församlingspedagogexamen måste man ha avlagt kandidatexamen i teologi, magister/master i teologi, plus två års seminariestudier. Undertecknad och Daniel Öhrvall utsågs till församlingspedagoger. Undertecknad får rätten att bära titeln malfono, vilket betyder kyrkolärare på syriska och Daniel Öhrvall paidagogos, vilket betyder lärare på grekiska.

Gabriel Bar-Sawme är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet.