Stort intresse för syrisk-ortodoxt världsungdomsmöte i Sverige

Flera hundra syrisk-ortodoxa ungdomar från hela världen deltog i det femte syrisk-ortodoxa världsungdomsmötet, som ägde rum i Sverige. Ungdomarna kom från Libanon, Sverige, Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, USA, Kanada och Australien, enligt en rapport från stiftelsen Pro Oriente. Den högtidliga avslutningen utgjordes av en liturgi i Sankt Jacob av Nisbis-katedralen i Södertälje, ledd av den syrisk-ortodoxe patriarken Aphrem II. I sitt avslutande tal den 5 augusti framhöll han mötets betydelse för samvaron mellan ungdomar och ämbetsbärare, men också för sammanhållningen inom den syrisk-ortodoxa kyrkans världsvida diaspora av i dag.

Världsungdomsmötets huvudsyfte är att stödja vänskapliga relationer mellan unga troende från hela världen och att ge dem tillgång till de andliga traditionerna och till sina förfäders kultur, sade patriarken. Redan i sitt hälsningsanförande hade han understrukit vikten av den kyrkliga enheten ”trots olika uppfattningar i enskilda frågor”: ”När vi kommer till kyrkan, borde vi vara ett.” Just i sekulariserade länder som Sverige finns det ett stort behov av andlighet bland de unga. I diasporan handlar det därför om att leda ungdomarna till avgörande beslut i trosfrågor, om Jesus från Nasaret endast ska betraktas som en ”stor lärare”, som gjorde gott mot människorna eller om han kom till världen för att frälsa människorna.

Det gäller att hålla fast vid den syrisk-ortodoxa kyrkans tradition och historia. I den syriska kyrkan går det att få veta hur man förblir den ortodoxa tron trogen, hur man lever denna tro och hur man kan ge den vidare till nästa generation, sade patriarken.

Syrisk-ortodoxa biskopar från flera länder – bland dem den för Sverige ansvarige ärkebiskop Mor Julius Abd-el-Ahad Shabo och den irakiske ärkebiskopen av Mosul och Erbil, Mor Nicodemus Daoud Sharaf – var närvarande i Södertälje, men också den koptisk-ortodoxe ärkebiskopen av London, Abuna Angaelos. En delegation från ungdomsavdelningen inom den rysk-ortodoxa kyrkans heliga synod framförde hälsningar från Moskvapatriarken Kirill I. Vid det senaste mötet för Dialogkommissionen mellan rysk-ortodoxa och syrisk-ortodoxa kyrkan kom man överens om att ömsesidigt besöka varandras stora kyrkliga evenemang.

Patriarken Ignatius Aphrem II betonade sin förhoppning om att samarbetet mellan de rysk-ortodoxa och syrisk-ortodoxa kyrkorna inom ungdomsområdet bli lika fruktbara som inom det humanitära. Delegationen från Moskva pläderade för ett regelbundet utbyte av ungdomsdelegationer.

Den syrisk-ortodoxa kyrkan omfattar enligt egna uppgifter mellan 5,5 och 6 miljoner troende. I främre Orienten, kyrkans ursprungsområde, bor fortfarande maximalt 250 000 troende. Majoriteten är utspridd över hela världen. Bara i Indien bor 4 miljoner syrisk-ortodoxa. De tillhör den syrisk-ortodoxa kyrkan i Malankara i Sydindien. Denna kyrka åtnjuter autonomistatus men är kyrkorättsligt underordnad den syrisk-ortodoxa patriarken av Antiochia.

Kathpress 2019-08-13