Vatikanen kritiserar otillåtna kinesiska biskopsvigningar

Efter ytterligare otillåtna vigningar av katolska biskopar i Kina, just före ett större möte med regeringstrogna kinesiska katolska representanter i Peking, har Vatikanen gjort ett officiellt uttalande som upprepar den katolska kyrkoledningens syn i frågan.

Vatikanens presstalesman Greg Burke påminde i en kommuniké i måndags om att Vatikanen redan i november hade uttryckt oro över rykten om nya, förestående biskopsvigningar i ”den underjordiska kyrkan” utan Heliga stolens godkännande [ett krav för en tillåten katolsk biskopsvigning – övers. anm.]. När det nu bekräftats att vigningarna har ägt rum i Chengdu och Xichang, slog Burke fast att de ”utgör ett allvarligt brott mot kyrkorätten”. Det inträffade har ”skapat svårigheter för alla inblandade parter och oro bland kinesiska katoliker”, fortsatte Burk och påpekade att Heliga stolen ”förstår deras smärta”.

Vigningarna skedde bara kort före öppnandet av det nionde stormötet med kinesiska katolska representanter på annandag jul i Peking. Detta är den mest auktoritativa sammankomsten av den officiella, statligt godkända katolska kyrkan i Kina och kallas enligt sina egna statuter för kyrkans ”högsta organ” i landet. Det samlar inte bara biskopar som har godkänts av Vatikanen utan också de som inte är godkända och som till och med har blivit exkommunicerade. Därutöver tillkommer präster, ordenssystrar och katolskt lekfolk samt representanter för ateistiska grupper.

Det senaste stormötet ägde rum 2010, tre år efter det att förre påven Benedictus XVI hade skrivit ett brev till Kinas katoliker och påpekat att stormötets existens och påstådda jurisdiktion är ”oförenliga med katolsk lära” eftersom det behandlar både giltiga och ogiltiga biskopar lika i relation till sakramenten. Flera biskopar godkända av Heliga stolen ville inte delta vid mötet men tvingades till det, i flera fall till och med efter att ha blivit kidnappade. Greg Burke sade i sitt uttalande om det stormöte som nu snart samlas att Heliga stolen avvaktar med att fälla något omdöme till den har ”uppenbara fakta” att bedöma. Under tiden är Heliga stolen medveten om att katolikerna i Kina ”med bävan väntar på positiva tecken som kan ge hopp för att en dialog mellan de statliga myndigheterna och Heliga stolen ska möjliggöra en framtid av enighet och harmoni”.

Ända sedan det kommunistiska maktövertagandet i Kina 1949 har Vatikanen haft en begränsad diplomatisk närvaro i Peking i och med att nuntiaturen [den påvliga ambassaden – övers. anm.] flyttade till Taiwan 1951. Relationerna har varit frostiga ända sedan dess även om de också har upplevt töväder. Efter Benedictus XVI:s brev till Kinas katoliker 2007 ägde exempelvis flera biskopsutnämningar rum som var godkända av både Vatikanen och den kinesiska staten.

Emellertid befinner sig den katolska kyrkan i Kina fortfarande i en svår situation. Kinas regering har aldrig erkänt Heliga stolens auktoritet att utse biskopar. I stället har den upprättat en egen regeringslojal kyrkohierarki. Av detta skäl började kinesiska biskopar som var godkända av Heliga stolen verka i hemlighet vilket gav namn till den så kallade ”underjordiska kyrkan” som inte är erkänd av regeringen.

Trots dessa problem i relationerna arbetar Vatikanen för att kunna nå en överenskommelse med den kinesiska regeringen i synnerhet rörande biskopsutnämningar. Kardinal Pietro Parolin, Vatikanens statssekreterare, sade vid en träff med påvliga ambassadörer från hela världen i Rom i september att de pågående samtalen med Kinas regering koncentrerar sig på biskopsutnämningar utan att hittills ha behandlat frågan om etablerandet av diplomatiska förbindelser.

Om en överenskommelse skulle kunna nås om biskopsutnämningar, så torde den med stor sannolikhet bygga på den modell som implementerades i Vietnam 1996, enligt vilken Heliga stolen ger en lista på tre godkända biskopskandidater som regeringen i Hanoi sedan får välja en av.

Catholic News Agency, 2016-12-21