Vatikanen stöder FN-överenskommelse om att skydda haven

Politiker och stater bör sätta skyddet av haven i fokus för sitt arbete. Den uppmaningen kommer från Heliga stolens ständige observatör vid Förenta nationerna i New York, ärkebiskop Bernardito Auza. För att en hälsosam förnyelse och utveckling av haven ska kunna upprätthållas krävs det ett nära samarbete mellan länderna, sade ärkebiskopen enligt Vatikanens nyhetsportal Vatican News under onsdagen vid inledningen av en FN-konferens om en ny överenskommelse om skyddet av havsrätten i New York. ”Tanken på vårt ansvar som jordbor måste alltid komma först”, sade Auza.

Kust vid Stilla havet.

Fram till den 17 september överlägger regeringsföreträdare om en internationellt bindnande överenskommelse för att förpliktiga stater att på ett hållbart sätt utnyttja havens naturresesurser utanför territorialzonerna utmed kusterna. Vatikanföreträdraren Auza var i sitt öppningsanförande kritisk till att varje debatt om utnyttjande av naturresurser i första hand domineras av ett ekonomiskt tänkesätt. Detta sker oftast på bekostnad av miljön.

Ärkebiskopen betonade även betydelsen av påvens Franciskus miljöencyklika Laudato si’. I denna betonar Franciskus hur nödvändiga internationella överenskommelser är för att garantera skyddet av miljön. Detta är ”inte bara ett moraliskt imperativ utan en livsnödvändig lösning i förfärlig situation, som kräver omedelbara åtgärder”, betonade Vatikandiplomaten. Alla stater är därför skyldiga att ta ansvar för att skydda miljön och i synnerhet haven.

Den planerade överenskommelsen bör bygga på Förenta nationernas havsrättskonvention. Reglerna bör dock inte bara täppa till luckor i den nuvarande lagsamlingen, utan dessa måste vara mer omfattande, krävde Auza. ”Vi får inte bara uppställa förpliktelser om att göra miljökonsekvensbeskrivningar utan också att ange vilka åtgärder som kommer att vidtas om dessa förpliktelser inte uppfylls”, sade nuntien.

Kathpress 2018-09-06