Avsikten med Barmhärtighetens jubelår

”Det är dags för kyrkan att återupptäcka meningen med det uppdrag som anförtroddes henne av Herren på påskdagen: att vara ett tecken på och ett verktyg för Faderns barmhärtighet”, sade påven Franciskus i Peterskyrkan den 11 april, sedan han offentliggjort bullan för Barmhärtighetens jubelår.

”Jesus är Guds barmhärtighets ansikte och det är absolut väsentligt för kyrkan och trovärdigheten i hennes uppdrag att hon själv lever efter det och vittnar om barmhärtighet. Genom sitt språk och sina handlingar måste hon förmedla barmhärtighet, så att hon berör alla människors hjärtan och inspirerar dem så att de kan återfinna den väg som leder till Fadern”, sade han i den 15-sidiga bulla med vilken han formellt utlyste jubelåret.

”Barmhärtigheten kommer alltid att vara större än någon synd och ingen kan sätta några gränser för kärleken hos den Gud som alltid är beredd att förlåta”, hette det vidare i bullan, det formella dokument som tecknar bakgrunden till utlysandet av jubelåret och hans vision av det. Av bullan framgår även vad som kommer att ske under jubelåret, som skall inledas den 8 december 2015 och avslutas den 20 november 2016.

I enlighet med traditionen överlämnade han ett exemplar av bullan till var och en av ärkeprästerna för de fyra stora basilikorna i Rom, där det kommer att finnas en helig dörr genom vilka pilgrimerna kan passera in. Han delade också ut exemplar till representanter för den universella kyrkan i samband med en kort ceremoni framför den Heliga Dörren i atriet till Peterskyrkan, i närvaro av kardinaler, biskopar, prästerskap och lekmän. Korta avsnitt ur bullan lästes upp. […]

I bullan skapar Franciskus en direkt förbindelselänk mellan Barmhärtighetens jubelår och Andra Vatikankonciliet (1962–1965) och säger att ”kyrkan känner behov av att hålla denna händelse vid liv”. Han erinrade om hur konciliefäderna, ”inspirerade av den helige Ande” upplevde ett starkt behov av att ”tala om Gud till vår egen tids människor på ett begripligt sätt. De murar, som alltför länge gjort kyrkan till ett slags fästning, revs ned och tiden hade kommit för att predika evangeliet på ett nytt sätt”. Betecknande nog citerade han påven S:t Johannes XXIII:s ord vid öppningsceremonin vid denna historiska händelse, då han sade till konciliefäderna: ”I dag föredrar Kristi brud att använda kärlekens hellre än stränghetens läkemedel […] den katolska kyrkan, som visar fram den religiösa sanningens eld med hjälp av detta koncilium, vill framställa sig som en kärleksfull moder för alla, godhjärtad, full av barmhärtighet och godhet mot de bröder skilda från henne.”

Han citerade också påven Paul VI:s ord vid konciliets avslutning i december 1965, då han erinrade konciliefäderna om att ”konciliets religiösa budskap var främst kärlekens” och betonade behovet av kärlek och respekt för människor: ”berättelsen om den barmhärtige samariern är själva paradigmet för konciliets spiritualitet”. […]

Påven vill att fastetiden 2016 skall utgöra en särskild tid för fira och erfara Guds barmhärtighet. Han uppmanade biktfäder att vara barmhärtiga och förstå att ”vi inte är Sakramentets herrar, utan trogna förmedlare av Guds förlåtelse”. […]

Fastän Franciskus inte gjorde någon anspelning på den synod om familjen, som skall ta ställning till den äktenskapliga situationen för många människor, antyder källor att det inte är någon tillfällighet att Barmhärtighetens jubelår börjar strax efter synodens slut.

Gerard O’Connell, America, 2015-04-11

Artikeln i dess helhet kan läsas via denna länk här

Påven Franciskus bulla Misericordiae vultus kan läsas på engelska via denna länk här