1,3 miljarder katoliker i hela världen – men antalet ordenspräster sjunker

Vatikanen offentliggjorde under askonsdagen sin årsbok för världskyrkan för 2019, Annuario Pontificio 2019, och sin kyrkliga statistik för hela världen under år 2017, Annarium Statisticum Ecclesiae 2017. Antalet katoliker i världen steg enligt denna – jämfört med 2016 – med 1,1 procent och ligger nu på drygt 1,3 miljarder.

Den största ökningen av antalet registrerade katoliker uppvisar Afrika och Asien. I Europa, där drygt en femtedel av alla katoliker bor, är antalet nästan oförändrat (+0,1 procent).

Utvecklingen av antalet präster har drabbats av en nedgång. År 2016 fanns det 414 969 präster, 2017 fanns det 414 582. Tillbakagången började redan 2014. Detta beror framför allt på det sjunkande antalet ordenspräster, vilket förorsakar oro.

Även antalet prästkandidater minskar. År 2016 fanns det 116 160 prästkandidater i världen, 2017 sjönk antalet till 115 328 – en minskning med 0,7 procent, som framför allt berör Europa och Amerika. Däremot har antalet biskopar, ständiga diakoner, lekmannamissionärer och kateketer i världen ökat.

Kathpress 2019-03-06