Annullering av äktenskap under debatt vid synoden

Ordföranden i det påvliga rådet för lagtexter, kardinal Francesco Coccopalmerio, har på torsdagen framlagt konkreta utkast till en förenkling av annulleringen av äktenskap. Han meddelar att påven redan har tillsatt en kommission för detta ändamål. Den skall pröva de många reformförslag i frågan som kommer från stiften. Principiellt gäller det att motsvara ”krav på sanning och rättfärdighet”, sade kardinalen. Man måste undvika att ge intryck av att ”ett slags katolsk skilsmässa” skulle införas.

Ett förslag är att ett avgörande överlåts till stiftsbiskopen. Det sker då på administrativ väg och inte efter två domstolsutslag Biskopen skulle i så fall få avgöra om det gäller personer med trovärdighet. Generellt finns ett starkt krav – till exempel av Coccopalmerio – att den andra dömande instansen avskaffas. Den måste i sitt förfarande stämma överens med det första likalydande avgörandet. Detta är i dag nödvändigt för att uppnå en annullering.

Förutsättningarna för annullering av ett äktenskap är enligt kyrkorätten parternas brist på konsensus, något som är fallet vid skenäktenskap. Andra skäl kan vara så kallade äktenskapliga hinder, som om två partner är släkt eller någon av dem är oförmögen till samlag. Också formfel kan medföra annullering, till exempel om vigseln inte har skett i föreskriven katolsk form.

I kyrkorättsliga processer måste dessa möjliga skäl kunna bevisas för en annullering. Det handlar sig då inte om en upplösning av äktenskapet utan om ett bevis för att förbindelsen enligt kyrklig uppfattning aldrig har varit ”ett sakramentalt äktenskap”. Många av synodfäderna skall enligt uppgift vara införstådda med en förenkling av förfarandet vid annulleringen.

Kardinal Gerhard Ludwig Müller har i förväg flera gånger bekräftat att han inte kan tänka sig någon ändring i kyrkans praxis. Eftersom kyrkans klara budskap då råkar i fara. Andra prominenta försvarare av kyrkans officiella praxis är kardinal Angelo Scola i Milano och kuriekardinalen Leo Burke.

Ett salomoniskt slutord kom från den kanadensiske biskopen av Gatineau, Paul-André Durocher i slutet av presskonferensen. Det är ”orätt”, sade han, att stämpla motståndarna till kommunion åt omgifta som ”obarmhärtiga”. Också deras ställningstagande är ett bidrag till barmhärtigheten. Omvänt gäller att också barmhärtigheten måste föra till sanning. Allt handlar till slut om att uppfylla Guds vilja som är ”barmhärtighet och rättfärdighet”.

Kathpress 2014-10-10