Appell till påven: Utnämn kvinnor till kardinaler!

Katolska teologer, både kvinnor och män, från Europa och USA har appellerat till påven Franciskus att utnämna också kvinnor till kardinaler. Ända fram till 1800-talet har vid tillfällen lekmän kallats till att bli kardinaler, heter det i ett i torsdags i Oberursel offentliggjort upprop, som i sammandrag publiceras i tidskrifterna Aufbruch (Schweiz) och Publik-Forum (Tyskland).

”Varken i Bibeln eller i dogmatiken eller i den kyrkliga traditionen talar något enda argument mot att påven skulle kunna hindra att en sådan åtgärd så snart som möjligt omsattes i handling.” Kyrkans överhuvud är fri att efterskänka de i kyrkorätten förutsatta vigningarna. [Ett kriterium för att kunna väljas till kardinal är, enligt katolsk kyrkorätt från 1983, att personen i fråga är vigd till antingen diakon, präst eller biskop, can. 350–351. För närvarande är dessa tre vigningar i den katolska kyrkan reserverade för män. Man skiljer på lekfolk å ena sidan, diakon, präst och biskop å den andra. Översanm.]

Bland undertecknarna finns den schweiziska teologiprofessorn Helen Schüngel-Straumann, professorn i Osnabrück Margit Eckholt, den schweiziske kapucinpatern Anton Rotzetter, den i USA verksamma feministteologen Elisabeth Schüssler Fiorenza, liksom ordföranden i Schweiz katolska kvinnoförbund.

Undertecknarna åberopar sig på uttalanden av påven Franciskus, enligt vilka kvinnorna skall erhålla en starkare ställning i katolska kyrkan. Genom en sådan åtgärd skulle påven kunna sörja för att kvinnorna, den större delen av kyrkans medlemmar, blir aktiva deltagare i nästa påveval. Särskilt betonar uppropet, att det inte handlar om en ytterligare klerikalisering av kyrkan, utan om att kvinnor aktivt skall ta del i centrala beslut.

Kathpress 2013-09-13