Akademin i Warszawa ett unikum

Halina Brzezinska

Under en resa till Polen i februari 1976 fick jag tillfälle att besöka ATK (Den Katolska Teologiska Akademin) och för Signums räkning samla en del uppgifter om denna otroliga institution – som – så vitt jag förstår – är unik i sitt slag. ATK ligger omkring en mil utanför Warszawas centrum i ett vackert skogsområde: några gamla, mycket nedslitna hus och en kyrka. Sedan många år har det planerats nybyggnad, som av olika skäl inte blivit av. Man kämpar alltså med stora lokalproblem pga alldeles för små utrymmen. Studenterna bor antingen i olika kloster och kyrkliga institutioner runtom i Warszawa eller privat (ofta erbjuds de generöst gratisbostäder av privatpersoner, ibland mot mindre tjänster av typen ”gå ut med hunden”.) Över huvud taget är befolkningens välvilja mot ATK högst påtaglig.

ATK samarbetar nära med det katolska universitetet i Lublin (varom mer på annan plats i detta nummer), men är till skillnad från detta helt finansierad av staten. De båda samarbetar också med den lilla teologiska fakulteten för andra konfessioner (Kristen Teologisk Akademi, som finns i Warszawa, ul. Miodowa, och omfattar omkring 100 studerande – ortodoxa och luteraner, och som – även den – finansieras helt av staten).

Halina Brzezinska är fil.mag. och undervisar i moderna språk i Stockholm. Hon är född i Polen och bosatt i Sverige sedan 1948.

Eftersom ATK lyder under två herrar – stat och kyrka måste alla lärartjänster tillstyrkas av båda instanser för att vara giltigt tillsatta. De av ATK utexaminerade studenterna har samma formella behörighet och rättigheter som övriga studerande i Polen och enligt uppgift ”går inga av dem arbetslösa”. Ett stort antal anställs naturligtvis av kyrkan, som har ett mycket stort behov av kvalificerat folk – men när det gäller exempelvis psykologer lär efterfrågan på dem vara stor även inom den statliga sektorn: de är kända för sin mycket gedigna utbildning. ATK:s unga forskare slukas snabbt upp av andra universitet i Polen. Efterfrågan på utbildningsplatser överstiger vida tillgången: till de 60 spärrade platserna för psykologer fanns t.ex. över fem hundra sökande. För präster är platstillgången fri, men man sovrar mycket hårt bland de sökande: kurskraven ligger högt, det krävs både stor begåvning och studieambition för att klara dem.

Pater rektor Stepien, en känd bibelforskare, som var vänlig nog att ta emot mig för ett samtal, gav mig tillstånd att översätta och i Signum publicera en sammanställning av fakta om ATK. Han har förberett den inför en internationell konferens för rektorer vid katolska universitet, som kommer att äga rum i Lublin i maj i år. Denna sammanställning som följer här nedan presenterar ATK:s struktur och verksamhet. Vad den kanske inte kan återge – och vad som på mig gjorde det starkaste intrycket – var den anda av dynamism och arbetsglädje, som formligen slog emot besökaren från Sverige.

Den Katolska Teologiska Akademin

ATK är en katolsk och en statlig undervisningsanstalt. Från kyrkans sida lyder den under kanslersämbetet; Cancellarius Magnificus är för närvarande Polens primas kard. Stefan Wyszynski. ATK:s rektor upprätthåller ständig kontakt med kanslern. Från statens sida lyder ATK under Ministeriet för högskolor och Ecklesiastikdepartementet. ATK är helt och hållet finansierad av staten. ATK är nu inne på sitt tjugoandra verksamhetsår och omfattar 3 fakulteter: teologi, kanonisk rätt och kristen filosofi. Inom den teologiska och den juridiska avdelningen är studierna uppdelade i två grenar: en för präster, en för övriga studerande. Inom den teologiska fakulteten finns det för närvarande 16 specialiseringsmöjligheter för präster, nämligen dogmatik, moralteologi, apologetik, bibelvetenskap, kyrkohistoria, kristen arkeologi, missiologi, patristik, kyrkomusik, kyrklig konsthistoria, kateketik, pastoralteologi, homiletik, religionssociologi, liturgik, familjeteologi. Inom den juridiska fakulteten finns det för präster två specialiseringsmöjligheter: kanonisk rätt och kanonisk rättshistoria. De båda fakulteterna (den teologiska och den juridiska) bedriver både undervisning på platsen och korrespondensstudier. Dessutom leder den teologiska fakulteten studier på fyra ”filialer” i landet: Katowice, Plock, Gorzow, Szczecin. Inom den filosofiska fakulteten finns sju specialiseringar, nämligen logik, : kunskapsteori, ontologi, psykologi, naturfilosofi, etik, filosofihistoria. Alla tre fakulteterna omfattar även doktorandutbildning. I fyra av grenarna på den filosofiska fakulteten och i en på den juridiska ingår numera en kurs i informationsteori. F.n. arbetar 6 studenter på examensarbeten, som gäller icke-tekniska tillämpningar av informationsteori. – I april 1975 tillkom ett institut för praktisk teologi under ledning av biskop K. Majdanski.

ATK:s lärarkår består av 8 ordinarie professorer, 13 extraordinarie, 21 docenter, 60 assistenter och biträdande lärare samt ett sjuttiotal arvoderade specialister. På den teologiska fakulteten finns det 17 professurer, på den juridiska 8 och på den filosofiska 7 (tillsammans 32). ATK ger ut 4 vetenskapliga tidskrifter: ”Studia Theologica Varsaviensia”, ”Studia Philosophiae Christianae”, ”Kanonisk Rätt”, ”Collectanea Theologica” samt ”ATK Informationsbulletin” i en polsk och en fransk version. ATK lägger stor vikt vid målinriktat vetenskaps- och forskningsarbete. På grundval av de existerande forskningsresurserna gjorde man upp en forskningsplan för ATK för åren 1976-1980, varvid 10 s.k. forskningsprogram blev fastställda: 1) Antropologi (filosofisk-biblisk-teologisk), 2) Ontologi och metodologi, 3) Livets ursprung, 4) Hermeneutik (biblisk-filosofisk), 5) Religionsfilosofins teori och metodologi, 6) Kyrklig idehistoria, 7) Den samtida kyrkan, 8) Vetenskapsteori, 9) Vetenskaplig information, 10) Informationsbehandling-organisation-ledning. Inom varje program ryms olika forskningsproblem. Tre av de forskningsprogram som utarbetats av ATK inkluderades i högskolornas allmänna forskningsplan.

Mål för ATK:s verksamhet är följande:

1. att utveckla kyrkliga discipliner med särskilt hänsynstagande till kyrkans behov i Polen

2. att utbilda forskare inom teologi, filosofi och kanonisk rätt

3. att utbilda lärarkrafter till prästutbildningsanstalter i Polen

4. att utbilda högt kvalificerade själavårdare

5. att i de kyrkliga disiplinerna utbilda lekmän, som kan hjälpa till i kyrkans arbete.

Dessa mål förverkligas inte bara genom de ”reguljära” studierna, utan också genom att ordna olika speciella arrangemang som t.ex. de varje år återkommande tredagarskurserna i kateketik-homiletik-liturgi (som samlar omkring 500 deltagare), olika specialist- och tvärvetenskapliga symposier, vetenskapliga kongresser m.m. Man publicerar årligen omkring 40 boktitlar inom de vetenskapsgrenar som finns på ATK. Dessa publikationer ger uttryck åt ATK:s ovan nämnda mål.

Man upprätthåller även livliga kontakter med den kristna forskningen i öst och väst. Varje år gästas ATK av 10-20 framstående utländska representanter för olika teologiska och filosofiska discipliner, som håller föreläsningar för ATK:s studerande. Likaså föreläser ATK:s medarbetare vid utländska universitet. Inom landet samarbetar ATK med KUL (det kat. universitetet i Lublin) och med den Kristna Teologiska Akademin genom utbyte av föreläsare, deltagande i doktorsdisputationer m.m. – Allt tyder på att detta samarbete kommer att utvidgas.

Till slut några sifferuppgifter beträffande ATK:s bibliotek och studerande.

Biblioteket omfattar för närvarande 115.000 volymer. Man prenumererar på 804 tidskrifter, varav 464 utländska. Hittills har 942 personer tagit magisterexamen, därav 508 på den teologiska fakulteten, 137 på den juridiska och 297 på den filosofiska. Doktorsgraden har getts åt 173 personer, därav 114 teologer, 39 jurister, 20 filosofer.

Högre doktorsexamen (habilitering) har tilldelats 54 personer, varav 33 teologer, 11 jurister, 10 filosofer.

Under läsåret 1975-76 studerar vid ATK 1529 personer, varav 594 präster. Vid den teologiska fakulteten studerar 1045 personer, därav 536 präster, vid den juridiska 133 personer, varav 48 präster, vid den filosofiska 351 personer, varav 10 präster.

Jag tror att denna översikt säger tillräckligt mycket om både ATK:s organisatoriska struktur och dess verksamhet. Svårigheter i arbetet har vi alla – både i öst och väst. Men de är till för att övervinnas. Med kristen optimism förverkligar man långsamt och gradvis det som är möjligt att förverkliga, utan att för ett ögonblick förlora ur sikte det mål som vi alla arbetar för, dvs. kyrkans och folkets bästa.