Amerikansk katolsk teologi

Katolsk systematisk teologi såsom den utvecklades sedan Andra vatikankonciliet av framstående katolska teologer i olika länder har ganska sällan tagits ad notam i den svenska teologiska diskussionen. Så betydande namn som Yves Congar, Henri de Lubac, Karl Rahner, H. U. von Balthasar m.m. och deras teologiska verk är praktiskt taget terra incognita i Sverige. Skälen är givetvis flerfaldiga. Inte minst den svenska universitetsteologins omdaning till tros- och livsåskådningsvetenskap har förmodligen försvårat en dialog med katolsk teologi. Men också översättningsproblem – exempelvis beträffande fransk- och tyskspråkiga teologiska framställningar – har förvisso bidragit till att någon dialog hittills knappast kommit till stånd.

I denna situation kan ett amerikanskt verk kanske slå en bro. Det har utgivits av Francis Schässler Fiorenza, prof. vid Harvard University, och John P. Galvin, associate prof. vid Catholic University of America. Boken bär titeln Systematic Theology. Roman Catholic Perspectives. Tolv universitetsteologer ger en inblick i den ekerkonciliära utvecklingen av katolsk systematisk teologi i ett internationellt perspektiv. I en rad kapitel belyses ämnen som systematisk teologi behandlar: Systematic Theology: Task and Metbods. Faith and Revelation, God: Approaching the Christian Understanding of God. The Trinitarian Mvsterv ofGod, Creation, Jesus Christ, Church, Sin and Grace. Saints and Mary, Sacraments in General, Each of the seven Sacraments, Eschatology.

Av intresse är att boken 1991 först utkom på ett lutherskt förlag i USA, Augsburg Fortress. (Den övertogs 1992 av Gill and Macmillan i Dublin.) Detta visar den osedvanliga ekumeniska öppenheten som finns inom den amerikanska universitetsteologin.

Författarna fick fem riktlinjer beträffande sina framställningar: 1. De skulle på ett syntetiskt sätt framlägga den efterkonciliära teologiska reflexionen i den katolska kyrkan i ett brett perspektiv och i anknytning till ledande teologer som Karl Rahner, Edward Schillebeeckx, Yves Congar, Henri de Lubac Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, Gusravo Gutierrez och andra. Var och en skulle inom sitt ämne belysa olika teologiska infallsvinklar som för närvarande är aktuella i den katolska systematiska teologin. 2. Framställningen skulle ta hänsyn till de stora historiskt-kritiska impulserna på olika områden som påverkat den systematiska katolska teologin och medfört nya värderingar i trostraditionen. 3. Alan skulle också ta i beaktande vissa hermeneutislEa teorier och filosofiska reflektioner som påverkat den samtida teologin. 4. Författarna anmodas att ta hänsyn till den ekumeniska dimensionen i teologin och i synnerhet till en ny samsyn i bilaterala samtal och statements. Därvidlag skulle ett medvetande om katolsk identitet förenas med en självkritisk attityd. 5. Medarbetarna skulle uppmärksamma tonvikten på det praktiska kristna livet som utmärker exempelvis de olika latin-amerikanska befrielseteologierna. För romerska katoliker och alla kristna gällde det att uppfatta de sociala och praktiska dimensionerna i sina trosuppfattningar och teologiska reflektioner.

Boken visar hur förvånansvärt många europeiska teologiska verk som har översatts och publicerats i USA och givit impulser för amerikansk universitetsteologi. Med hänsyn till det inflytande som USA eljest spelar i svenskt kulturliv är bristen på en liknande internationell inspiration i svensk teologi påfallande.

Givetvis finns i ett sådant samlingsverk kvalitativa skillnader i de olika bidragen. Vi vill fästa uppmärksamheten på särskilt intressanta bidrag: ”Systematic Theology: Task and Methods” av Schussler Fiorenza och artikeln av Avery Dulles, ”Faith and Revelation”. Detta omfattande teologiska verk vittnar om ett kvalificerat vetenskapligt teamwork. Boken är lättläst och kan rekommenderas inte enbart för universitetslärare och studerande utan också för en intellektuellt intresserad läsekrets i trosåskådningsfrågor.