Andlig teologi

Det skulle vara intressant att veta när ordet spriritualitet för första gången dyker upp i svenskan. Nu är det ganska vanligt, medan ord som ”fromhet” och ”andlighet” blivit mindre vanliga – därmed inte sagt att dessa skulle vara identiska med ”spiritualitet”.

Nyligen utkom i Svenska kyrkans forskningsråds skriftserie Tro & Tanke den av Alf Härdelin

redigerade volymen Svensk spiritualitet. Den är historiskt orienterad och geografiskt begränsad och har sin styrka i just detta. Den av Anders Arborelius utgivna Spiritualitet – andlig teologi har en vidare syftning än så och löper därför också större risker.

Mycket i denna bok är förträffligt och volymen passar väl in i serien Karmel. Författaren börjar med att diskutera vad spiritualitet är och tar sin utgångspunkt i orden samordning, samspråk och samspel. De följande kapitlen behandlar Ekonomi och historia, Inkarnation och eskatologi, Ord och sakrament. Kapitelrubrikerna är talande. Hela framställningen står under förtecknet både-och, inte antingen-eller. Här skall lära bli liv och teologi bli bön. Hela tiden står inkarnationen i centrum. ”Egentligen är det bara en enda frukt och blomma vi försöker smaka på, ett enda ord vi tuggar och idisslar: Ordet blev kött.” Arborelius ser spiritualiteten som något som har med trädgårdar att göra. Allt i trädgården måste tas emot med Andens urskillningsförmåga; också förnuftet skall engageras.

Det är fängslande att slå följe med författaren under hans rundvandring i den kristna traditionens prunkande trädgård. Läsefrukterna hänger i tunga klasar i träden och serveras läsaren av en författare som utnyttjar språkets rikedomar.

Här trängs ordlekarna med varandra och de fyndiga formuleringarna är legio. För den som har översatt fornkyrkliga texter är det en glädje att finna att dessa översättningar har haft åtminstone en uppmärksam läsare. Sådant stimulerar till att gå vidare.

Ibland blir det nästan för mycket av det goda. Den stora rikedomen synpunkter gör att man nästan förlorar fotfästet. Frågan infinner sig: vad är det egentligen jag läser? Innebär en andlig teologi inte mer än en fyndig och välskriven presentation av trons grundsanningar? Det är i och för sig inget obetydligt. Jag tror dock att denna bok vinner på att läsas mer än en gång. Viktigt är då att också studera den utförliga notapparat som är fogad till varje kapitel. Här finns många anvisningar till fortsatt lektyr.

Anders Arborelius har gjort en pionjärinsats med sin bok Spiritualitet. Lite mer av precision och koncentration skulle ha gjort boken ännu mer läsvärd. Det är också en fördel att ha läst samme författares bok Trosmeditation. De båda skrifterna förhåller sig till varandra som grundkurs till fördjupningskurs. Och fördjupning kan vi aldrig få nog av.