Böneveckan för kristen enhet

Materialet till Böneveckan för kristen enhet 18–25 januari sammanställs varje år av ekumeniska grupper i olika delar av världen. Grundinriktningen är alltid bön om enhet, men eftersom behoven ser olika ut i olika länder varierar de konkreta intentionerna från år till år. En ekumenisk grupp i Korea har förberett 2009 års material.

Korea är nu den enda delade nationen i världen. Uppdelningen i det kommunistiska Nordkorea och det demokratiska Sydkorea går tillbaka till Koreakriget 1950–53. Vissa steg har tagits mot öppnare relationer och samarbete på olika områden men fortfarande hindras koreaner i den ena delen att kommunicera med släktingar och vänner i den andra.

Kyrkorna i Korea har sedan länge arbetat för försoning utifrån ett kristet perspektiv. Sedan 1980-talet har både Koreas Kristna Råd och Koreas Katolska Biskopskonferens tagit sådana initiativ.

Trots svårigheterna fungerar det ekumeniska samarbetet förhållandevis bra. I de ekumeniska samtalen deltar exempelvis ortodoxa, katoliker, lutheraner, anglikaner, metodister och presbyterianer. Även kyrkor i Nordkorea är involverade i detta samarbete.

I slutet av 2006 gjorde katolska och protestantiska kyrkoledare i Korea en ekumenisk pilgrimsresa då de besökte påven i Rom, den ekumeniske patriarken i Konstantinopel samt Kyrkornas Världsråds generalsekreterare i Genève. I Rom besökte de även Påvliga rådet för främjande av kristen enhet och i Genève Faith and Order-kommissionen. Under dessa besök föreslogs att de kristna i Korea, med sina specifika erfarenheter av en splittrad nation men också av försoningsarbete, skulle få uppdraget att förbereda Böneveckan för år 2009.

Den ekumeniska grupp i Korea som åtog sig uppdraget valde en något ovanlig bibeltext som tema, nämligen Hesekiel 37:15–23. Där berättas om profeten Hesekiels vision om två stavar som förs samman och blir en enda stav. På svenska har temat förkortats till bönen ”För samman dem” (Hes 37:17). För profeten Hesekiel symboliserade stavarna uppdelningen av Israel i ett Nord- och Sydrike. Han längtade efter ett enat land, att stavarna skulle föras samman och bli till ett. I bibeltexten kände den ekumeniska gruppen igen sin egen situation på den koreanska halvön och sin längtan efter landets enande.

Utöver förslag till en huvudgudstjänst ingår i materialet för varje dag under veckan fyra bibeltexter med kommentarer. Ett undertema där enhetsbönen förs vidare ut mot världen finns angivet för varje dag. Visionen stannar alltså inte bara vid en enhet mellan kristna utan vidgas till helande av en sargad värld. Genom sin sorgliga erfarenhet av nationell splittring har de kristna i Korea kunnat ge ett konkret teologiskt bidrag om kristen enhet för världens skull. Ur materialet kan man utläsa att de genom sin tro och sin ekumeniska gemenskap upplevt sig som förelöpare i arbetet för nationell försoning och enhet. Koreanernas bidrag ger alltså en hjälp till att förstå relationen mellan kristen enhet och världens helande.

Förhållanden som präglas av motsättningar, konflikter och våld är inte begränsade till den koreanska halvön utan uppträder på många håll i världen idag. Därför kan Koreas erfarenhet vara relevant för kristna och för samhället i stort i hela världen. De kristna i Korea arbetar för det gemensamma goda – att uppnå en varaktig fred på den koreanska halvön – tillsammans med människor av annan tro, i det här fallet won-buddhism, konfucianism, chon-daoism och andra religiösa traditioner.

Böneveckan för kristen enhet firade i fjol 100-årsjubileum (se Signum 9/2007). Ytterst ansvariga för veckan är Faith and Order-kommissionen inom Kyrkornas Världsråd och Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, som sänder ut materialet till omkring 75 länder. Sedan några år tillbaka samarbetar Sveriges Kristna Råd och Svenska Bibelsällskapet om utgivningen av materialet på svenska. Detta sänds i förkortad form till landets ca 6 000 församlingar. En fullständigare version finns att hämta på nätet: www.skr.org eller www.bibelsallskapet.se.