Den gränslösa människan

Den gränslösa människan, var det övergripande temat för en heldagskonferens som Signum inbjöd till som en upptakt till höstens utgivning. Arrangemanget ägde rum i Stockholm på Piperska muren. Tidskriften som har 25 års utgivning bakom sig tyckte det var dags att inbjuda läsekretsen till samtal och diskussion om ett angeläget ämne. Det inflytande som idag utgår från den tekniska och den naturvetenskapliga sfären har alltmer kommit att prägla vår uppfattning om människan och hennes ställning i universum.

Därför hade redaktionen och redaktionskommittén valt att inbjuda till ett öppet samtal om centrala frågor, viktiga för alla oavsett livsåskådning eller religiös tillhörighet. Till vår stora glädje hörsammande 300 personer vår inbjudan och vi kunde konstatera att de flesta inte var prenumeranter på Signum.

Valet av tema hade styrts av den senaste tidens ibland skrämmande utveckling inom naturvetenskap, medicin och datorteknologi. Det kan verka som om den moderna forskningen ger oss en annan bild av gränsdragningarna i den materiella och biologiska världen än dem som vi varit förtrogna med sedan läge. Det unika, det som karaktäriserar människan, håller på att förflyktigas och det blir svårare – och för vissa rent av omöjligt – att se vad som är det unika med människan. I denna intressanta diskussion finner vi både engagerade fantaster och utopister, men också röster som visar på möjliga faror i utvecklingen.

Programmet bestod av tre delar. Förmiddagspasset utgjordes av två föredrag. Ur naturvetenskapligt perspektiv behandlades temat av Clas Blomberg, professor i teoretisk fysik vid Tekniska Högskolan i Stockholm. För den humanistiska inriktningen svarade Anders Piltz, professor i latin i Lund och medarbetare i Signum. De två föredragen publiceras i detta och kommande nummer.

På eftermiddagen följde en paneldebatt där ytterligare tre forskare utifrån sina discipliner resonerade om människans gränser. De medverkande var, förutom de båda redan nämnda, Per Beskow, religionshistoriker, Stefan Einhorn, cancerforskare, Astrid Söderbergh Widding, filmvetare. Enligt planerna skulle den talrika publiken också ges möjlighet att ställa frågor till panelen – något som visade sig svårt att genomföra under den intensiva debatten på två och en halv timme. Som ett smakprov från denna paneldebatt publicerar vi Per Beskows inledningsanförande.

Senare på kvällen fanns det tillfälle till informella samtal mellan arrangörer och deltagare. Omkring 160 personer tog tillfället i akt och stannade kvar. Den enkät som lämnades ut till de närvarande, som 164 personer besvarade, visade att en överväldigande del uppskattat Signumdagen men samtidigt att vi som arrangörer har en del att lära. Detta inspirerar oss att fortsätta med liknande arrangemang som ett komplement till Signums ordinarie utgivning.