Det katolska stiftet 1984

Det katolska stiftets statistik är tyvärr fortfarande betydligt bristfälligare än både Svenska kyrkans och de fria samfundens. Vi hoppas kunna återkomma till vad man med närmare bearbetning kan rekonstruera och komplettera. 1984 var antalet katolska dop för första gången fullt en procent av alla nyfödda, 943. Antalet konfirmationer varierar från år till år: mindre församlingar samlar några års konfirmander, när biskopen meddelar bekräftelsens sakrament. De senaste åren har antalet varit kring 500. Däri ingår dock vuxna konvertiter.

I det svenska stiftet har vi fatt en situation där de 15-åringar som konfirmeras i allmänhet har någon levande kontakt med kyrka och församling. Det förefaller vara knappt hälften av de döpta, en andel som synes har ökat på senare år.

Antalet konvertiter har under 1983 och 1984 nått samma siffror som de tidigare toppåren 1960/1961, alltså drygt 100.

Jordfästningar har de senaste åren varit kring 220, vilket vid en jämförelse med dopen visar att den katolska befolkningen är mycket yngre än genomsnittet.

Det uppgivna totalantalet katoliker 1984 är 116 000. Detta är en addition av dem som församlingarna har i sina kartotek och de nationella själasörjarnas uppskattning av den personkrets som de har kontakt med. Antalet katolskt döpta som varaktigt uppehåller sig i landet torde vara ca 150 000, men hur många av dessa som, vid t.ex. förfrågan om religiös tillhörighet i en folkräkning, skulle uppge sig vara katoliker lär vi aldrig få reda på.

Vigslar i katolsk ordning utgör endast en halv procent av de ingångna äktenskapen. Till denna förhållandevis låga siffra bidrar givetvis den kanoniska rätten, som utesluter t.ex. förut gifta från katolskt äktenskap. Men de katolska vigslarna säger inte allt om katolska äktenskap. Konvertiter som lever i giltiga äktenskap blir inte ”omvigda” och äktenskap ingångna i annan ordning kan i efterhand regleras om förutsättningar är för handen. Dessa finns heller inte med bland katolska vigslar. Även med dessa modifikationer framstår det katolska äktenskapets ställning som svagt i förhållande till antalet katoliker i landet.

Här skall en jämförelse göras mellan gudstjänstbesökare i Svenska kyrkan och i det katolska stiftet. Av landets befolkning bor ca 30 % i storstadsregionerna. Av Svenska kyrkans högmässobesökare finns högst 15 % i samma områden. Helt annorlunda förhåller det sig med katolska kyrkan, där minst 50 % av söndagsmässbesökarna kommer på storstadsregionerna. Med reservationer om osäkerhet i de katolska siffrorna förefaller det som om högmässobesökarna i storstadsregionerna är 3-4 ggr så många som de katolska söndagsmässbesökarna, medan de landet i övrigt är ca 2,5 ggr så många.