En försmak av Bibeln i katolsk förpackning

Detta är inte en ny bibelöversättning, utan – som kardinal Arborelius skriver i förordet – ett smakprov på ett projekt med avsikten att presentera ”en Bibel i katolsk förpackning”. Texten är hämtad från Bibel 2000, likaså de noter och parallellhänvisningar som står längst ner på varje sida. Det nya är marginalnoter, som skall placera in bibeltexten i en katolsk kontext.

Detta sker genom en kortfattad innehållslig kommentar, som ofta mynnar ut i en hänvisning till Katolska kyrkans katekes. Någon gång nämns vad en kyrkofader eller ett helgon har sagt med anledning av texten. Olika händelser i Kristi liv relateras till mysterier i rosenkransen.

Att på detta sätt komplettera de teologiskt neutrala noterna i Bibel 2000 med konfessionellt bestämda förklaringar, är en utmärkt idé. För den enskilda bibelläsningen kan de säkert fungera som en hjälp vid lektyren. Sedan är det en annan sak, att det i evangelierna inte finns så mycket av kommentar som i strikt mening kan kallas ”katolsk”. Det kan bli mera i breven, och här får vi Filipperbrevet som ett prov. I kommentaren till brevets första vers med hälsningarna heter det, att orden om ”församlingsledarna och medhjälparna” (grek. episkopos och diakonos) ”antyder en tidig hierarkisk struktur”. Denna försiktiga formulering (”antyder”) skulle kanske även en luthersk teolog kunna hålla med om. Mer utpräglat katolskt torde det bli i Romarbrevet och Jakobs brev.

Noterna har skrivits av Emanuel Sennerstrand, lärare vid S:ta Elisabets folkhögskola i Göteborg. De har granskats ur teologisk synpunkt av professor Gösta Hallonsten, Lund, och ur bibelvetenskaplig synpunkt av docent Tord Fornberg, Uppsala.

Sten Hidal är professor emeritus i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet.