En kyrka under korset

Jag vill här inskränka mig till de händelser som blivit aktuella på nytt i anledning av pastor Brusewitz’ handling. Det gäller fr.a. dem som arbetar i kyrkans tjänst.

I våra församlingar har upprörande händelser ägt rum, som på ett intensivt sätt satt känslorna i brand. Allt detta var spontant. Jag har intrycket av att pastor Brusewitz’ handling bara har utlöst en våg av en sedan länge uppdämd frustration i våra församlingar. Man har börjat tänka efter, ställa sig frågor, framfört kritik och förebråelser. Framför allt har klagomålen gällt den statliga kyrkopolitiken, men också kyrkoledningens hållning. Så vitt jag kan se skönjes inget slut på den rörelse som nu kommit igång …

Vad vi nu behöver är en ny klarhet i bibelns ljus av de olika knutpunkterna, med andra ord, kärnproblemen för vårt kristna liv i ett sekulariserat socialistiskt samhälle. Det är konflikter mellan trons människor och sekulariseringens människor, mellan makthavarnas möjligheter och de maktlösas. Naturligtvis kan vi inte instämma i de senaste veckornas pressartiklar av olika författare särskilt inom den kristligt-demokratiska unionen i DDR, där man i bjärta färger utmålar den påstått ideala situationen för de kristna i vår stat. Som kristna i det socialistiska samhället vet vi tillräckligt väl vilka fördelar vi har av den, om vi själva medverkar, och hur vi lider av den. Vi har alltså kommit så långt att vi utifrån evangeliet bör kunna vinna klarhet om hur vi skall bedöma konkreta utmaningar och hur vi skall förhålla oss till dem. Förberedelser har vi ägnat tillräcklig tid åt. Fullständig enighet lär vi aldrig uppnå. Men jag hyser förhoppningen att vi kan uppnå en högre grad av gemensam övertygelse.

Vi måste mera göra klart för oss vad det vill säga att leva i en kyrka som står under korset. Vad är det som Gud har lovat sin kyrka, och vad har han inte lovat den? Har alla våra föreställningar om den betydelse och de rättigheter, som kyrkan har i samhället, egentligen täckning i Nya testamentet? Vad är det som Herren vill göra med oss? Hur skall vi bli mer trovärdiga i egna och andras ögon? Detta är frågorna. Vi skall inte vänta oss att det finns några fullständigt nya svar. Men vi kan komma ett stycke på väg om vi börjar nu.

Jag menar: de frågor och konflikter som kommit i dagen under de senaste veckorna är en inte obetydlig börda för oss. Idag vet ingen hur vi kommer att bemästra dem. Men om vi får gåvan att på ett redigt sätt ta itu med dem kommer all smärta till slut att vändas i välsignelse. Låt oss göra vårt bästa för att nå det målet.