Ett förtydligande

Holsten Fagerberg

Den 16 januari innehöll Dagens Nyheter en artikel om Troskongregationens dagen innan publicerade deklaration om vissa frågor rörande sexualetiken. Den av påven sanktionerade deklarationen kommenterades på ledande plats i det senaste häftet av Signum. Där sägs bl.a.: ”Huvuddelen av artikeln (i Dagens Nyheter) består av en intervju med en svensk luthersk teolog, som tidningen fått att på grundval av felöversatta och lösryckta citat uttala sig om troskongregationens deklaration.” Ledarskribentens påstående överensstämmer inte med det verkliga förhållandet. För den uppringande DN-journalisten framhöll jag uttryckligen, att jag inte vara beredd att kommentera själva texten. Jag hade den inte tillgänglig och kunde förmoda, att dess innehåll kunde ha blivit missförstått. Däremot var jag villig att besvara konkret ställda frågor som sexualetik utifrån de ståndpunkter jag företräder och redan har redovisat i böcker och artiklar. Efter ett mångårigt samarbete, dokumenterat i skriften ”Äktenskap och familj i kristen belysning” visste jag att min uppfattning på väsentliga punkter sammanfaller med svenska katolikers. Intervjun, som korrekt återger vad jag yttrade, torde inte heller innehålla några revolutionerande synpunkter. Av vikt att framhålla är, att den kristna synen inte innebär ett fördömande av andras uppfattningar utan är ett konkret och positivt alternativ i en för alla människor viktig livsfråga.

Vi är tacksamma för doc. Holsten Fagerbergs förtydligande. Vår avsikt var inte att på något sätt kritisera vad han sagt till DN.

Fagerbergs mening om en väsentlig åsiktsgemenskap delar vi helt. Ordvalet ”uttala sig om” var missvisande, även om DN genom sin redigering sökt ge intryck av en kommentar till deklarationen. Fagerbergs tillrättaläggande ger ännu skarpare konturer åt DN:s märkliga journalistisk. Under sken av att informera om Troskongregationens deklaration fyller man två spalter med uttalanden

som uttryckligen inte innebär något ställningstagande till deklarationen.

Så vitt oss bekant tog DN inte kontakt med någon katolsk teolog för en kommentar.

Lennart Ejerfeldt