Evangeliernas förhistoria

En av den moderna nytestamentliga forskningens centrala frågor har varit hur verklighetstrogen de fyra evangeliernas bild av jesu ord, livsväg och handlingar är. Skall man kunna besvara den, måste man samla säker kunskap om vad som skedde med minnena från och berättelserna om Jesus under årtiondena mellan Jesu verksamhetstid och våra evangeliers tillblivelse.

Lundaprofessorn Birger Gerhardsson har i en liten skrift som i sin första upplaga utkom 1977 sökt beskriva just evangeliernas förhistoria: hur stoffet bevarades i muntlig tradition och hur man umgicks med det. Skriften har nu kommit i en ny utgåva med vissa ändringar och med ett tillägg som består av en artikel från 1985 (”Den historiska frågan om kristendomens uppkomst. En undersökningsmodell”) och en efterskrift där Gerhardsson diskuterar nya perspektiv i forskningen.

I centrum står frågan hur tradition och tradering fungerade i urkristendomen och dess omgivning. Judisk traditionsförmedling och förhållandet mästare/lärare i den miljö där Jesus och lärjungarna var verksamma tecknas som bakgrund till det som sedan följer, en eftertänksam och nyanserad diskussion om hur den traditionsbildning som föregick evangelierna bör tänkas ha fungerat. Slutsatserna som Gerhardsson drar kanske kan sägas ligga mitt emellan bokstavstrons och den äldre kontinentala formhistoriens svar: Stoffet från och om Jesus förändrades på vägen mellan Jesus och evangelierna, men då framför allt i klargörande syfte; samtidigt var man i urkristendomen angelägen att bevara vad Jesus sagt och gjort, och något fritt skapande av tradition om Jesus har det knappast varit frågan om. Evangelierna ger oss i allt väsentligt en trovärdig bild av Jesus.

Boken kan läsas även utan förkunskaper. Den ger en sansad och realistisk föreställning om hur det bör ha gått till i urkristendomen. Den ger argument för en ståndpunkt i fråga om evangeliernas tillförlitlighet som skiljer sig från den mera skeptiska bild som målas upp i många andra framställningar, men som ter sig åtskilligt mer sannolik.