Framtidens europé

Förmodligen är det ett utmärkt sätt att ringa in grundläggande värderingar om man frågar föräldrar vilka egenskaper de helst vill se hos sina barn. EG-kommissionen redovisar en sådan undersökning i sin tidskrift Eurobarometer No 34, december 1990. Föräldrar i alla EG-länder presenterades för en lista på 11 egenskaper och frågan gällde vilka tre av dessa som de ansåg som speciellt viktiga för deras barn. Vilken karaktär kommer framtidens europé att fostras till? Om föräldrarna lyckas i sin strävan kommer nästa generation att utmärkas av ansvarskänsla, ty denna egenskap sattes främst av hela 62 procent av de tillfrågade. Därnäst kom respekt för andra med 49 procent. På tredje plats kom önskemål om ett trevligt uppförande och artighet (44 %).

Därefter följde uppskattningen av förmågan att kommunicera (32 %), förmågan att arbeta samvetsgrant (27 %), oberoende och självständighet (19 %), ekonomiskt sinnelag (18 %), lojalitet (16 %). Religiös tro (10 %), lydnad (9 %) och fantasi (8 %) kom på de sista platserna.

Det råder stora skillnader i värderingar i olika EG-länder. I det forna DDR sätter man förmågan att arbeta samvetsgrant förhållandevis högt. Denna tar hem poäng på en nivå av 48 procent medan samma egenskap värderas så lågt att den bara får 9 procent i Nederländerna. Önskan om att barnen skulle utmärkas av lojalitet var lägst i Grekland (2 %) och högst i Luxemburg (35 %). Kanske inte helt oväntat toppar Irland listan när det gäller att önska att den kommande generationen skall vara besjälad av religiös tro (24 %) närmast följt av Grekland (20 %). Sannolikt säger det något om graden av sekularisering att föräldrar i Belgien värderade religiös tro så att denna variabel upptar 5 procent av det totala och i Danmark endast 2 procent. Gissningsvis skulle man väl i Sverige visa en liknande inställning som i det nordiska EG-landet Danmark.

Förmågan att uppträda fint och uppföra sig väl skattas högst i Grekland, Italien och på Irland. Den allra högsta uppskattningen av en egenskap som kom till uttryck i undersökningen gällde Nederländernas syn på ansvarskänsla som med detta mått mätt fick 70 procent. I Frankrike gäller tolerans och respekt för andra som högsta dygd. Ekonomiskt sinnelag uppskattas mest i fattiga länder och minst i Nederländerna och Danmark. Fantasin står lågt i kurs överallt, men jämförelsevis högst i Danmark fast endast uppskattad så mycket att det renderade den 13 procent där och 10 procent i Frankrike och Tyskland.

Att gentlemannaidealet fortfarande lever i Storbritannien visas av att så många placerade gott uppförande så högt på listan att denna variabel fick 52 procent. Oberoende fick 25 procent, tolerans 55 procent och lydnad 14 procent. Att uppskatta förmågan att samvetsgrant utföra arbete utmärker inte engelsmännen som här hade den lägsta procentsatsen på 13 och inte heller uppskattar man ekonomiskt sinne mer än att det ger 11 procent. På Irland uppskattar man gott uppförande och oberoende hos barnen rätt exakt som i England (52 % respektive 26 %), men man har en klart avvikande syn på värdet av kunna arbeta samvetsgrant (16 %) och förmågan att ta ansvar värderas där lägre än i något annat EG-land (51 %).

Blir de inte ganska behändiga och lätta att umgås med den kommande generationens flitiga européer? Med handen på hjärtat, om nu mor och far lyckas kamma benan på sina barn efter sitt eget djupaste sinne, vart tar då alla konstnärer och självständiga individer vägen och de som söker Gud, kommer de att rymmas bland alla pålitliga, toleranta och artiga personer, sådana som föräldragenerationen önskar skall befolka 2000-talets Europa? Men som varje förälder väl vet, det blåser oförutsägbara vindar från många håll som rufsar om i frisyren.