Franciskus – en profet för vår tid

I den rikliga ordenslitteraturen på svenska har franciskanerna legat något efter i jämförelse med karmeliter, jesuiter och dominikaner. Förutom en del äldre franciskusbiografier fanns länge bara Bengt Kilströms Franciskanska perspektiv (1974), den första av hans ”perspektivböcker” och mindre utförlig än de senare. Så kom häromåret Franciskus’ egna skrifter på svenska översatta och kommenterade av Pater Henrik Roelvink, OFM. Nu har han också gett ut en innehållsrik bok, som behandlar ordens historia och framför allt dess spiritualitet. Det rör sidor av franciskanskt liv som knappast tidigare har presenterats på svenska.

Alla framställningar av franciskanskt liv tar sin utgångspunkt i Franciskus’ enastående personlighet, så också här. Genom sin kristuslikhet och sin radikala lydnad mot sin kallelse gav Franciskus sin orden ett andligt arv, som i rikt mått kompenserar bristen på detaljerade stadgar och preciserad målsättning. Till skillnad från Dominikus, Ignatius och andra är han föremål för vördnad och kärlek långt utanför den katolska kyrkans gränser.

Boken är inte heller riktad i första hand till katolska läsare utan snarare till en vidare krets av franciskusinspirerade protestanter, kanske bl.a. till den stora grupp som söker sig till Centro Ecumenico i Assisi. Genom sin ekumeniska erfarenhet har Pater Roelvink rika förutsättningar för att göra en sådan presentation.

Det finns hos Franciskus både ett karismatiskt och ett asketiskt drag, som båda är oskiljaktiga element i hans fromhet. Inte minst med tanke på sin icke-katolska läsekrets kunde förf. nog ha tagit fram de karismatiska dragen mera. Nu kommer de fram först i det avslutande kapitlet, medan den asketiska sidan dominerar större delen av boken.

Det hänger ihop med att Pater Roelvink vill framhålla Franciskus som ”en profet för vår tid”. Det moderna konsumtionssamhället med dess egoism och ytlighet, med orättvis fördelning av världens resurser och förstöring av vår gemensamma miljö – allt detta är en given utgångspunkt för en nutida franciskansk förkunnelse om omvändelse, enkelhet och omsorg om andra. Problemet är att så många säger detsamma. Alternativet till den tomma själviskheten blir så lätt en tjatig moralism, som inte stimulerar någon till att ändra sin livsföring. Roelvink har inte alldeles undgått att hamna i den fällan.

Så mycket gladare kan man bli åt de avsnitt – och då främst det nyssnämnda slutkapitlet – där en annan sida kommer till synes: den Franciskus som hör Kristus tala till sig, som grips av Anden, som drivs av kärleken till att göra det omöjliga. Är det inte här, om någonstans, som Franciskus är en profet för vår tid? Om vi kan förvandla våra liv är tveksamt. 70-talets kampanjer för att göra oss mera moraliska, sunda och medvetna har väl inte haft ett resultat som motsvarar alla insatser. Men att Gud kan förvandla våra liv, är inte det i linje med vad den helige Franciskus sade och gjorde?

Detta säger förvisso Roelvink, fastän inte alltid med tillräcklig kraft. Med en stramare redigering och med strykning av en del upprepningar hade kanske Franciskus’ budskap kunnat framstå varmare och mera hoppfullt.

En mindre anmärkning: Roelvink skriver genomgående ”en tertiarie, flera tertiarier”. Nog heter det väl ”en tertiar, flera tertiarer”?