Jesuitorden väljer ny ledning

Jesuiternas ordensgeneral, Peter-Hans Kolvenbach, har meddelat att man beslutat sammankalla en ny generalkongregation. Generalkongregationen är jesuitordens högsta beslutande organ, underställt endast påvens kyrkliga auktoritet. Generalkongregationen är utrustad med befogenhet att ändra i ordens statuter och har bland annat till uppgift att utarbeta övergripande riktlinjer för jesuiternas arbete, samt att granska ordensledningens sätt att leda ordens verksamhet. Den nu utlysta generalkongregationen ska börja sitt arbete den 5 januari 2008 och den hålls traditionsenligt i Rom. Sedan jesuitordens grundande år 1540 har hittills 34 generalkongregationer ägt rum.

Jesuitorden är indelad i 89 provinser och är verksam i de flesta länder världen över. Somliga provinser är geografiskt vidsträckta och omfattar flera olika länder. Så tillhör exempelvis jesuiterna i Sverige den tyska ordensprovinsen, som omfattar både Tyskland och alla de nordiska länderna. Varje provins leds av en provinsial och provinsialerna är å ämbetets vägnar självskrivna medlemmar i generalkongregationen. Dessutom väljer varje provins ytterligare en eller två delegater till generalkongregationen.

I motsats till flertalet katolska ordensgemenskaper sammankallar jesuiterna endast sällan en generalkongregation, nämligen om man behöver diskutera frågor av stor betydelse för ordens verksamhet globalt sett, eller om ordensgeneralen har avlidit och man behöver välja en ny ledning för orden. Jesuiternas ordensgeneral väljs enligt ordensstatuterna på livstid. Den nuvarande ordensgeneralen Kolvenbach, som innehaft sin befattning ända sedan 1983, önskar emellertid själv att få träda tillbaka från sin uppgift. Kolvenbach lär redan sedan länge ha velat ersättas av någon annan, men den förre påven, Johannes Paulus II, bad honom att stanna kvar som ordensgeneral. Om generalkongregationen beviljar ett undantag från statuterna och accepterar Kolvenbachs avskedsansökan får man alltså också till uppgift att välja en ny ordensgeneral.

Vid den kommande generalkongregationen i januari 2008 står dock inte enbart frågan om en ny ordensgeneral på dagordningen. Man kommer också att behandla exempelvis frågor om jesuiternas egen utbildningsgång, samarbete mellan jesuiter och lekmän, liksom frågor om ordens egna interna strukturer.