Katolicismen – Kyrkan, läran, missionen

Signum hade förra året inte tillfälle att uppmärksamma kvinnoåret. Dess mera finns skäl att med anledning av Catharina Broomes bok påminna om kvinnornas arbete i den katolska kyrkan i Sverige. Deras insats som lekmän och ordenssystrar förtjänar att särskilt framhävas.

Redan för några år sedan publicerade syster Catharina boken Katolska kyrkan idag. Nu presenterar hon för en bredare publik en mycket fylligare och å jour förd framställning av katolska kyrkan, dess tro och andliga liv, dess sakramentslära och etik jämte en översikt över kyrkans historia och institution, de andliga ordnarna i kyrkan m.m. När man tänker på alla djupt ingrodda missuppfattningar och fördomar och den stora okunnighet som fortfarande råder i vårt land angående den katolska kyrkan uppskattar man särskilt det rika informativa material som författarinnan skickligt och med inlevelse förmedlar. Boken är mycket lättläst och vittnar om ett stort och hängivet arbete frän författarinnans sida. Texter – främst hämtade från andra Vatikankonciliet – illustrationer och inte minst ritualen för sakramenten och mässan kompletterar bokens framställning. Ett kapitel i bokens historiska del av Alf Åberg om den katolska kyrkans historia i Sverige förtjänar att särskilt omnämnas.

Om jag här tillfogar några kritiska anmärkningar avser dessa främst att vara förbättringsförslag för en eventuell ny upplaga.

Titeln ”Katolicismen” ställer boken inför offentligheten i en ganska riskabel närhet till andra ”-ismer” och borde helst undvikas för att inte förmedla intrycket att kyrkan snarare är en livsåskådning än en levande organism (inte heller Karl Adams klassiska bok ”Katolicismens väsen” (1924) skulle idag kunna bära samma titel). Bokens mycket detaljrika informationer och upplysningar är för det mesta noga verifierade. Vid tillfälle skymtar dock en ganska personlig tolkning fram där man nog kan sätta ett frågetecken (jfr t.ex. s. 269: är frågan om gifta präster en av de mest brännande frågorna i kyrkan idag?). En annan synpunkt av större vikt beträffar bokens uppläggning. En första del behandlar ”Katolsk tro”,andra delen ”Kristet liv”, tredje delen ”Nåd och sakrament”. Sådana traditionella distinktioner har visserligen pedagogiska fördelar. A andra sidan medför den uppenbara nackdelar genom att suggerera fram uppfattningen att sakramenten så att säga står bredvid det kristna livet. Varken sakramentens karaktär som enskilda utformningar av kyrkan som ursakrament eller deras ”antropologiska” bakgrund – som just den efterkonciliära teologin försöker att framhäva – kommer i denna uppläggning tillräckligt till uttryck.

Slutligen en anmärkning till kapitlet Kyrkan som institution. Visst är konciliernas historia som syster Catharina främst presenterar här ytterst betydelsefull. Men möter vi i det vanliga livet och detta gäller ännu mera för utomstående – den institutionella kyrkan inte främst utifrån andra infallsvinklar? Skulle just idag, när Anden så ofta spelas ut mot kyrkan som institution, en belysning av förhållandet ande/institution i den katolska kyrkan inte ha varit av stor betydelse?

En bättre typografisk gestaltning av innehållsförteckningen och ett utförligare sakregister skulle ha underlättat sökandet betydligt i det omfattande och detaljrika materialet.

Dessa mindre anmärkningar skall dock på intet sätt dölja vår uppskattning av att syster Catharina i stort sett så väl har lyckats med sin uppgift och inte minst vår glädje över att ett ledande förlag velat publicera denna nyttiga bok.