Kierkegaards umgänge

En bra bok på svenska om personen Sören Kierkegaard har hittills saknats. Nu är den bristen avhjälpt genom att Allan Greens Kierkegaard bland samtida har ut­kommit. Författaren – som dog i december 1993 – hann få ett korrektur före sin bortgång, men kunde inte ombesörja bokens slutliga utgivning. Carin och Marianne Green, maka och dotter till författaren, har på ett förtjänstfullt sätt ordnat med bokens posthuma utgivning.

Undertiteln Personhistoriska skisser visar att det inte är Kierkegaards teologi och filosofi som står i blick­punkten. Om dem finns måhända redan tillräckligt sagt. I stället är det personer kring tänkaren som upp­märksammas och som på ett fängslande sätt inkarne­rar honom i ett stycke dansk verklighet på 1800-talet. Kierkegaard var något av en Kant i sin lokala begräns­ning; endast sällan företog han resor. Det innebar dock inte att han var enstöring. Det är tvärtom märk­ligt att se hur stort och varierat hans umgänge var. Här träder de alla fram och far sina porträtt. Särskilt värde­fullt är att H. L. Martensen, den hegelianske teologen och sedermera biskopen av Själland, lyfts fram. Han har orättvist glömts bort vid sidan av de mera beröm­da Grundtvig och Kierkegaard.

Ett kapitel handlar om Kierkegaards relation till Christian VIII, ett annat om Kierkegaardsreceptionen i Sverige. Endast en gång besökte Kierkegaard Sverige; en resa till nordvästra Skåne.

Den personhistoriska orienteringen gör att ovänta­de drag i Kierkegaards liv får belysning. Det är kanske inte allmänt bekant att den store ironikern och pole­mikern älskade opera och alldeles särskilt Mozarts Don Giovanni, som han såg så ofta tillfälle gavs.

Kierkegaards extrema individualism och hans fram­hävande av det paradoxala och orimliga i kristendo­men kan tyckas svårt att förena med en mera katolsk kristendomssyn. Likväl kunde Kierkegaard uppskatta celibat och klosterliv, eftersom det enligt honom var uttryck för en sida av evangeliets radikalism. Ett faktur är att en av Kierkegaards närmaste vänner och lärjung­ar, prästen Hans Peter Kofoed-Hansen upptogs i den katolska kyrkans fulla gemenskap 1887.

Greens framställning vittnar om en oerhörd belä­senhet och en djup förtrogenhet med Kierkegaards liv och tankar. Hans bok är ett värdefullt bidrag till den svenska litteraturen kring den store köpenhamnstän­karen.

Allan Green, Kierkegaard bland samtida.

Personhistoriska skisser.

Förlags AB Gondolin, 1995. 157 s.