Kyrkans uppgift i den moderna världen

När kyrkan fullföljer det frälsningsmål som är hennes, ger hon inte enbart Guds liv åt människorna. På sätt och vis sprider hon också därtill över hela världen det ljus som Guds liv utstrålar. Detta sker framför allt därigenom att hon helar och höjer människans värdighet som person, att hon befäster den sociala sammanhållningen, att hon ger åt människans dagliga verksamhet en djupare betydelse och en högre syftning. På så vis anser kyrkan att hon, både genom sina enskilda medlemmar och därigenom att hon är en gemenskap, i rikt mått kan bidraga till att alltmera humanisera den mänskliga familjen och dess historia … Hon är samtidigt fast övertygad om att hennes uppgift att öppna vägar för evangelium på ett rikt och mångfaldigt sätt kan stödjas av världen, när det gäller de intellektuella och moraliska egenskaper varmed såväl de enskilda människorna som samhällena i världen kan bidra. . . Den katolska kyrkan fäster dessutom med glädje stor vikt vid allt, varigenom de övriga kristna kyrkorna och kyrkosamfunden bidragit och alltjämt bidrar till att förverkliga detta samma mål.

Den hjälp som kyrkan vill erbjuda varje människa.

Den moderna människan är på väg mot en mera fullständig utveckling av sin personlighet, mot ett ständigt växande upptäckande och sökande av sina rättigheter. Kyrkan för sin del har fått som sin mission att framställa mysteriet om Gud som människans slutmål. Hon uppenbarar därigenom meningen med människans själva tillvaro, det vill säga sanningen om hennes väsen. Kyrkan vet helt visst att endast Gud, vars tjänarinna hon är, icke den jordiska födan kan tillfredsställa den djupaste längtan som bor i människans hjärta …

Den hjälp kyrkan söker ge det mänskliga samhället.

Konciliet ser med stor respekt på allt som är sant, gott och rätt i de mycket skiftande organ som det mänskliga samhället skapat och alltjämt skapar för att fungera. Det förklarar också att kyrkan vill hjälpa och gynna alla dessa funktionsorgan, så långt som det nu beror på henne och att denna uppgift är helt förenlig med hennes mission. Vad hon framför allt vill, är att kunna utveckla sig fritt till fördel för alla inom varje samhällssystem som erkänner personens och familjens fundamentala rättigheter och allt vad det gemensamma bästa kan bjuda.

Den hjälp som kyrkan får av världen i dag.

Alldeles som det är av vikt för världen att erkänna kyrkan som en social faktor och som ett ferment i historien, kan inte heller kyrkan vara okunnig om allt vad hon fått av historien och genom människosläktets utveckling. Eftersom kyrkan har en synlig och social struktur, just den som är tecknet på hennes enhet i Kristus, kan hon bli berikad, och blir det verkligen också, genom det samhälleliga livets utveckling. Man kan dock inte förstå detta så, som om något skulle fattas i det väsen som Kristus har givit henne. Det rör sig i stället om att fördjupa detta, att bättre uttrycka det och bättre anpassa det till vår tid. Kyrkan konstaterar med tacksamhet, att hon på olika sätt får hjälp av människor av alla stånd och yrken i samhället, en hjälp som gagnar lika väl hennes helhet som var och en av hennes medlemmar. Alla de som bidrar till den mänskliga gemenskapens utveckling på familjens, kulturens och ekonomins plan, lika väl som på det sociala och politiska, vare sig det nu sker på den internationella eller nationella nivån, ger just därigenom och helt i enlighet med Guds plan en icke ringa hjälp åt det samhälle och den gemenskap som kyrkan är.

Ur Vaticanum II:.s pastoralkonstitution Kyrkan i världen av idag nr 4044