Kyrkopolitik på religionsredaktionen

Var det tio gånger redaktörerna John Ronnås och Berit Lund-Schiölde i magasinet Människor och tro i radion den 29 jan. berömde sig av att de låtit en grupp teologer från tematerminen i Lund ”på egna villkor” framföra ett beskedligt tjugo minuters program mot kvinnliga präster? Det blev visserligen litet tjatigt, men var helt berättigat. Det är en sällsynthet att någon med från religionsredaktionen avvikande åsikter ges tillfälle att framföra dessa utan tillrättaläggande inledningar, frågeformuleringar, kommentarer och slutomdömen utan möjlighet till genmäle.

Detta inslag och ett föregående för kvinnliga präster, grupparbeten från den teologiska tematerminen, framstod kanske från motsvarande horisont i Uppsala som väl propagandistiska och kyrkopolitiskt bestämda. Icke desto mindre tedde de sig i jämförelse med programtjänstemännens bidrag till samma program som små underverk av saklighet och opartiskhet.

I övrigt kan noteras att religionsredaktionens envetna kampanj för införande av en kongre-gationalistisk ordning i Svenska kyrkan fortgår. Mottot är som alla vet ”prästernas kyrka eller församlingarnas?”. Det samstämmiga svar på frågan som lämnas i det nyutkomna betänkandet om ändrade relationer mellan stat och kyrka i avsnittet ”Förhållandet mellan självstyrelse och prästerlig ämbetsutövning” (SOU 1978:1, s. 40–41), kan knappast tillfredsställa religionsredaktionen.

Att John Ronnås som medlem av Svenska Missionsförbundets styrelse har en kongregationalistisk samfundsuppfattning är en självklarhet, kanske en skyldighet. Därav följer dock inte omedelbart att ljudradions religionsredaktion skulle proponera ett eget reformprogram för Svenska kyrkan. Departementet har veterligen inte heller låtit betänkandet gå på remiss till SR.

Detta kan man beklaga, då det onekligen varit mer sympatiskt om religionsredaktionen fick framföra sin kritik med redovisade premisser och med öppet visir. Under den givna förutsättningen att det är radioledningens mening att religionsredaktionen bör bedriva en egen kyrkopolitik.