Leicester – en mångreligiös stad

En grupp inom Sveriges Kristna Råd (SKR) företog den 16–20 november 2008 en studieresa till St Philip’s Centre i Leicester, Storbritanniens mest mångreligiösa stad näst efter London. Centret, som startade 2006, har som främsta uppgift att utbilda kristna för deras dagliga möten med troende från andra religioner.

Några siffror från 2006 kan ge en uppfattning om Leicester som mångreligiös stad: Antalet invånare var då 289 700. Av dessa uppgav sig 44 procent vara kristna (vilket dock inte innebär att dessa är praktiserande och går i kyrkan varje söndag). Hinduerna, som utgör 15 procent, har länge varit den största icke kristna gruppen, men antalet muslimer har ökat på senare tid och de är nu ungefär lika många som hinduerna. Sikherna omfattar 4 procent. Andra mindre grupper som vardera endast utgör någon procent av befolkningen är judar, buddhister, jai¬nister och bahaier. Antalet invånare som hör till de etniska minoriteterna ökar för varje år. Om den utvecklingen fortsätter kommer Leicester att vara en av de första engelska städerna där majoriteten av befolkningen utgörs av etniska minoritetsgrupper. Enligt beräkningarna kommer detta att inträffa omkring 2011.

I staden finns tillsammans med kyrkor inom olika samfund 2 synagogor, 28 moskéer, 22 hinduiska tempel, 7 gurdwaror och 1 jainistiskt tempel. Det förekommer även att byggnader som tidigare varit kristna kyrkor nu används på annat vis. Gruppen besökte till exempel en muslimsk restaurang som tidigare varit metodistkyrka. Ett av studiebesöken ägde rum i ett hindutempel, där det förut varit en baptistkyrka. Ironiskt nog var det i denna kyrka som William Carey, den kände baptistmissionären i Indien, verkade.

Efter terrorattackerna 11 september 2001 i USA och 7 juli 2005 i London började man i England fundera över hur man teologiskt skulle kunna arbeta med relationerna till människor som hör till andra religioner än kristendomen. Detta var upphovet till St Philip’s Centre, i vars ledning även ett par kända religionsteologer ingår, nämligen Andrew Wingate och Alan Race.

Centrets namn härrör från St Philip’s Church, en anglikansk kyrka, vars lokaler upplåtits till centret av det anglikanska stiftet i Leicester. På andra sidan gatan ligger Masjid Umar, en imponerande moskébyggnad.

Basen för verksamheten är alltså den anglikanska kyrkan men centret är ekumeniskt i den meningen att även andra kyrkor bidrar idémässigt, ekonomiskt och personellt. Bland de stödjande kyrkorna är Romersk-katolska stiftet i Nottingham, Metodistkyrkan, Baptist Union samt United Reformed Church.

I centrets målsättning ingår följande: att göra kyrkorna bättre rustade för tjänst och vittnesbörd i ett mångreligiöst samhälle; att bidra till ett tryggare samhälle genom att människor av olika tro arbetar sida vid sida; att tillhandahålla utbildning för nyc¬kelpersoner i samhället i frågor som rör arbete och samexistens i ett mångreligiöst sam-hälle.

Som framgår ovan har centret alltså en såväl teologisk som praktisk/social inriktning. För att fullfölja de uppgifter man påtagit sig har man knutit till sig ett stort antal resurspersoner.

I SKR:s studieresa deltog 16 personer från tre kyrkofamiljer (lutheraner, katoliker och frikyrkliga). Deltagarna är via sina tjänster på olika sätt involverade i religionsmöte och kände därför ett behov av att skaffa sig ökade kunskaper. Programmet hade anpassats till de olika behoven inom gruppen och var och en fick därför ta del av kunskaper och erfarenheter inom sitt specifika område. I St Philip’s Centre varvades föreläsningar om andra religioner med studiebesök där deltagarna fick möta och samtala med religionsrepresentanterna. En heldag ägnades åt islam samt två halvdagar åt hinduism och buddhism. I programmet ingick även två halvdagar om religionsteologi samt institutionssjälavård (själavård på sjukhus, i fängelser m.m.) i mångreligiösa miljöer.

Bland studieresans höjdpunkter var ett besök vid Islamic Foundation i Markfield, en privat stiftelse som startade 1973. Syftet var då att utbilda nyanlända muslimer om islam på engelska. Numera har man många andra typer av utbildningar till exempel kurser som rör ekonomi och samhälle, utbildning för imamer att bli kaplaner på fängelser eller sjukhus etc. Även andra än muslimer deltar i somliga kurser. En av målsättningarna är att bidra till att göra islam i Storbritannien till en kontextuell religion i Europa. Ambitionsnivån i de olika utbildningarna är hög, vilket bekräftades av bokbeståndet i biblioteket vid Islamic Foundation. Förutom alla hyllor med litteratur om islam kunde man även finna en hel del om kristendom och ekumenik. (Vissa av de ekumeniska dokumenten återfinner man endast på universitetsbibliotek i Sverige.)

Deltagarna i studieresan frapperades av det nära samarbetet mellan religion och samhälle som tycks vara mycket naturligt och etablerat i Storbritannien. På lokal nivå visar sig detta i de nära relationerna mellan de religiösa minoriteterna, St Philip’s Cent¬re och de kommunala myndigheterna. Som exempel kan nämnas de nära kontakter som finns mellan centret och polismyndigheten i Leicester. En muslim knuten till centret är konsult och kontaktperson mellan centret, polisen och kommunen. I Leicester finns ett 60-tal språkgrupper. Konflikter förekommer ofta. Det kan gälla stamgräl mellan olika befolkningsgrupper från Somalia, konflikter mellan sikher och muslimer, mellan katoliker och protestanter etc. Kontakterna mellan St Philip’s Centre och polisen uppstår dock inte bara vid kriser och konflikter utan man arbetar framför allt förebyggande för att undvika att det blir konflikter. Man söker till exempel att rekrytera poliser med olika kulturbakgrund för att motverka många invandrares rädsla för polisen. Kurser kring integrationsarbete och religion ordnas också vid centret för blivande poliser.

Storbritannien ligger uppskattningsvis 30 år före Sverige ifråga om mångreligiösa möten. Många muslimer har etablerat sig i samhället och tillhör medelklassen. Utbildning på olika nivåer har förenklat utbyten och samarbete, även om många problem kvarstår och nya tillkommer i takt med att nya etniska minoriteter söker sig till landet.

Deltagarna i studieresan till Leicester fick många goda impulser om hur en svensk mångreligiös kommun skulle kunna fungera om några årtionden. Kunskaper, erfarenheter och idéer förmedlades som förhoppningsvis kan bli till konkret nytta också i Sverige.