Män med mitra

Den historiska utforskningen av Stockholms katolska stift har fatt en glädjande aktualitet på senare år. Barbro Lindquists artiklar och böcker har här betytt mycket. En vis personhistorisk genre är dock svår att tänka sig i detta sammanhang: herdaminnet. De katolska prästerna framträder inte ofta som så profilerade personligheter, dessutom har flera av dem sin primära lojalitet mot en orden. Och det är naturligtvis riktigt att tänka på, att kyrkans historia först och främst är det kristna folkets historia, inte prästernas.

Det finns ändå värdefulla inslag i kyrklig personhistoria, och här förvaltar Svenska kyrkan ett förnämligt arv, värt att föra vidare. Sven-Åke Rosenbergs bok Män med mitra är visserligen inget traditionellt herdaminne, utan personliga minnesbilder av sexton biskopar i Svenska kyrkan under 1900-talet. Just i denna begränsning ligger bokens styrka. Författaren behöver inte redogöra för biografiska data utan kan låta biskoparna framträda som personer. Häri lyckas han alldeles förträffligt. Sven-Åke Rosenberg har bl.a. varit föreståndare för Ersta diakonissällskap, och många av hans möten med de mitrabärande männen är från den tiden. Här ges minnesbilder av bl.a. ärkebiskoparna Erling Eidem och Yngve Brilioth, ”Biskopen som var en gåta” (Dick Helander i Strängnäs), Anders Nygren och Nils Bolander, den poetiske biskopen i Lund. Anekdoter finns, men de blir inte för många. Vissa biskopars nästan patetiska rädsla för allt som påminte om högkyrklighet framställs på ett festligt sätt. Författaren saknar visst inte kritisk distans – endast i ett fall (Edvard Rodhe, Lund) blir tonen oreserverat positiv.

Katolsk tradition saknar inte motsvarigheter till Rosenbergs bok. Nicholas Wiseman, kardinal av Westminster, gav på 1800-talet ut några briljanta minnesanteckningar under titeln Recollections of the last four popes (de fyra påvarna är Pius VII, Leo XII, Pius VIII och Gregorius XVI). Men genren skulle mycket väl kunna föras ner på episkopal nivå eller, varför inte, prästerlig nivå. Vem vill försöka för Sveriges del?